Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Zapojenie regiónov do implementácie ROP

Zapojenie regiónov do implementácie ROP

ROP vytvára spomedzi všetkých operačných programov realizovaných v programovom období 2007-2013 najväčší priestor na zapojenie samosprávnych krajov do implementačných procedúr, čím posilňuje aktívnu účasť regiónov na realizácii regionálneho rozvoja podporovaného z finančných prostriedkov Európskeho spoločenstva.
Samosprávne kraje na základe Splnomocnení o delegovaní právomocí vykonávajú vo vzťahu k vybraným oblastiam podpory ROP úlohy Sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP (tzv. SO/RO).


Zapojenie regiónov do implementácie ROP:

  • účasť na príprave ROP a nadväzujúcej riadiacej dokumentácie
  • členstvo v Monitorovacom výbore pre ROP
  • členstvo v Riadiacej skupine pre hodnotenie ROP
  • zabezpečovanie výkonu úloh SO/RO (prijímanie a hodnotenie projektov, účasť na výberovom procese, spolupráca pri uzatváraní zmlúv o poskytnutí NFP, zabezpečovanie procesov administratívneho overovania a overovania na mieste, vybavovanie žiadostí o platbu, monitorovanie projektov, zabezpečovanie aktivít informovania a publicity, spolupráca pri monitorovaní a hodnotení operačného programu)
  • vo vybraných oblastiach podpory ROP vystupujú regionálne samosprávy ako žiadatelia/prijímatelia

Samosprávne kraje vykonávajú úlohy SO/RO vo vzťahu k nasledovným opatreniam ROP:

  • Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
  • Regenerácia sídiel
  • Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Kontakty na sprostredkovateľské orgány pod Riadiacim orgánom pre ROP nájdete na internetových stránkach zainteresovaných samosprávnych krajov

 

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky