Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam RO pre ROP o aktualizácii v časti Verejné obstarávanie

Odporúčania RO pre ROP k VO.doc

Čestné vyhlásenia.docx

Najčastejšie nedostatky a porušenia zákona o VO - aktualizácia 1.10.2012.doc

Informácia k určovaniu lehôt na poskytovanie súťažných podkladov.doc

 


 

Najčastejšie nedostatky vo verejnom obstarávaní.doc

Postup zverejňovania podprahovej zákazky.doc

Dôležité upozornenie v súvislosti s dodržiavaním princípov verejného obstarávania - aktualizácia 9.7.2013.doc

Dôležité oznamy v súvislosti s kontrolou procesu verejného obstarávania

Čestné vyhlásenie prijímateľa ohľadne predchádzania porušenia princípov verejného obstarávania - aktualizácia.doc


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre ROP pripomína, že za procesy verejného obstarávania na výber dodávateľov v rámci schválených projektov a za realizáciu jednotlivých projektov ROP nesie zodpovednosť výlučne prijímateľ (napr. obec, mesto, VÚC, orgán štátnej správy, nezisková organizácia, cirkev, občianske združenie).

Ministerstvo v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. vykonáva vo vzťahu k verejnému obstarávaniu kontrolu doručenej dokumentácie z už vykonaného verejného obstarávania, pričom nevstupuje do žiadneho vzťahu ani komunikácie s jednotlivými uchádzačmi.
Ministerstvo v zmysle príslušnej legislatívy vstupuje do zmluvného vzťahu výlučne len s prijímateľom, a to formou zmluvy o poskytnutí NFP, resp. jej dodatkov.

Zmluvy s dodávateľmi stavebných prác, tovarov a služieb v rámci realizovaných projektov sú uzatvárané medzi prijímateľmi a jednotlivými dodávateľmi. Ministerstvo do týchto zmluvných vzťahov žiadnym spôsobom nemôže vstupovať, a to ani v prípade vzniku problémov s plnením ustanovení takýchto zmlúv (napr. problémy s dodávateľmi ako neplnenie časového harmonogramu zo strany dodávateľa, nekvalitné výstupy dodávateľa a pod.).


 Riadiaci orgán pre ROP vyžaduje, aby prijímatelia spolu s dokumentáciou ku všetkým verejným obstarávaniam týkajúcim sa oprávnených aktivít projektu, doručili aj doklad, ktorým preukážu spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky v deň vyhlásenia verejného obstarávania. 


 Riadiaci orgán pre ROP nebude akceptovať verejné obstarávania, ktoré budú obstarávané formou tzv. „zmiešaných zákaziek“, v ktorých prijímateľ obstarával spolu stavebné práce s nákupom vnútorného vybavenia, resp. nákupom IKT. Spájaním zákaziek na stavebné práce spolu so zákazkami na nákup tovaru, by mohlo dôjsť k diskriminácií záujemcov, ktorí sa zaoberajú iba zabezpečovaním stavebných prác alebo iba predajom tovaru. Uvedeným postupom prijímateľa by mohlo dôjsť k porušeniu základných princípov verejného obstarávania uvedených v § 9 ods.4.   


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre ROP upozorňuje žiadateľov, že v zmysle kapitoly 4.2.3. Realizácia projektov, Administratívna kontrola obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, odsek 62 Systému riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.8 je:

„RO povinný pri kontrole zákaziek začatých po 30.06.2013 vykonať kontrolu aplikovania možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 (v rámci znenia zákona o verejnom obstarávaní účinného od 01.07.2013), ktorá sa týka možnosti zrušenia verejného obstarávania ak neboli predložené viac ako dve ponuky.
V prípade, že boli predložené len dve ponuky, RO požaduje od prijímateľa zdôvodnenie, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil.
V prípade, že v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka a prijímateľ použitý postup zadávania zákazky nezrušil, RO je povinný požiadať Úrad pre verejné obstarávanie o vykonanie kontroly predmetného verejného obstarávania. Následný postup RO bude vyplývať z výsledku tejto kontroly.“

 

 

 

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky