Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Informovanie a publicita

Podľa článku 8 Nariadenia Komisie č. 1828/2006 je každý prijímateľ zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program (ďalej ako „RO pre ROP“) je v súčasnosti prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci nasledovných projektov:

Podpora administratívnych kapacít RO pre ROP.pdf

Personálne a materiálno technické zabezpečenie ROP na RO a SORO.pdf

Zabezpečenie aktivít hodnotenia, informovania a publicity ROP.pdf

 

Informovanosť a publicita je zabezpečená prostredníctvom internetovej stránky www.ropka.sk a zverejnením oznamu o realizácii projektov v priestoroch MPRV SR. V súlade Manuálom pre informovanie a publicitu Regionálneho operačného programu 2007 – 2013 oznam obsahuje údaje týkajúce sa druhu a názvu projektu, dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu a pod.

Dizajn manuál Regionálneho operačného programu:

      Dizajn manuál ROP.pdf

 

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky