Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Legislatíva

Legislatíva EÚ

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1260/1999.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1783/1999.

Nariadenie Komisie (ES) č.1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.

http://eur-lex.europa.eu/

Legislatíva SR

Uznesenie vlády SR č. 832/2006 k Národnému strategickému referenčnému rámcu Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013, ktorým vláda SR schvaľuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako centrálny koordinačný orgán pre Operačné programy v Národnom strategickom referenčnom rámci Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013, Ministerstvo financií SR ako certifikačný orgán, Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre operačné programy a štruktúru riadiacich orgánov.

Uznesenie vlády SR č. 833/2006 k návrhu systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

Uznesenie vlády SR č. 1005/2006 k návrhu Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013.

Uznesenie vlády SR č. 1014 zo 6. decembra 2006 k návrhu Regionálneho operačného programu.

Uznesenie vlády SR č. 407 z 2. mája 2007 k návrhu úpravy návrhu Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013 v nadväznosti na pripomienky EK a rokovania s EK.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programovacie obdobie 2007 – 2013 schválený uznesením vlády SR č. 833/2006 zo dňa 8. októbra 2006 v znení neskorších zmien a doplnení.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programovacie obdobie 2007 – 2013 schválený uznesením vlády SR č. 835/2006 zo dňa 8. októbra 2006 v znení neskorších zmien a doplnení.

http://www.rokovania.sk/

http://www.zbierka.sk/

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky