Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Žiadosti o platbu v rámci ROP

1.  V zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky 2007-2013 vypracovaného Ministerstvom financií SR budú s účinnosťou od 1. januára 2010 akceptované výlučne žiadosti o platbu predkladané prostredníctvom verejného portálu ITMS. Uvedená povinnosť sa týka všetkých operačných programov v programovom období 2007-2013.

2. Upozorňujeme prijímateľov, že v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, s metodickým usmernením MF SR č. MF/415/2005-421(FS č. 2/2005) a ustanovením paragrafu 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy je prijímateľ povinný jedenkrát ročne odviesť do príjmov štátneho rozpočtu výnos za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu vzniknutý na osobitnom účte pri využívaní systému predfinancovania. Z dôvodu účtovnej uzávierky roku 2009 žiadame prijímateľov, aby výnosy, ktoré vznikli v roku 2009 odvádzali až v mesiaci január 2010. Odvod výnosov prijímateľ potvrdí predložením výpisu z osobitného účtu na Odbor finančného riadenia MPŽPRR SR, ktorý plní funkciu platobnej jednotky pre ROP. Podrobné informácie ohľadom odvodu výnosov sú uvedené v Príručke pre prijímateľa zverejnenej na www.ropka.sk v časti dokumenty na stiahnutie.

3. V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a dokumentov, na ktoré sa zmluva odvoláva, je prijímateľ povinný dokladovať realizáciu všetkých žiadaných výdavkov prostredníctvom fotodokumentácie.

 

 


 

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky