Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Implementácia ROP

Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku (NFP) v rámci ROP žiadatelia predkladajú na základe vyhlásenia výzvy.

V zásade existujú dva typy výziev, ktoré sa líšia spôsobom prijímania projektov:

 • časovo ohraničená, tzv. uzatvorená výzva,
 • priebežná výzva.

Oba tieto systémy majú svoje komparatívne výhody, ako aj nevýhody. Pri výbere jednej z metód treba zvážiť viacero faktorov, napríklad charakter opatrenia, dĺžku programového obdobia, predpokladaný počet projektov, výšku disponibilných finančných zdrojov a podobne. Tieto dva základné typy majú množstvo modifikácií, ktoré môžu optimalizovať procesy v závislosti od špecifík jednotlivých opatrení.

Na rozdiel od programovacieho obdobia 2004 - 2006, keď boli napr. v rámci podopatrenia 3.1.1. Budovanie a rozvoj vzdelávacej infraštruktúry OPZI vyhlasované časovo ohraničené (uzatvorené) výzvy, Riadiaci orgán pre ROP na základe viacerých negatívnych skúseností z predchádzajúceho obdobia zvolil v súčasnosti systém tzv. priebežných výziev.

Dôvodom na výber priebežného systému boli tieto skúsenosti z využitia uzatvorených výziev:

 • časovo ohraničené výzvy viedli k vysokej chybovosti predkladaných projektov, pretože žiadatelia boli nútení predložiť do stanoveného termínu uzávierky žiadosť často na úkor jej kvality,
 • v posledných dňoch pred termínom uzávierky sa prijímali stovky projektov naraz, pričom žiadatelia museli stáť v rade takmer celý deň na predloženie projektu,
 • formálnu kontrola (t.j. kontrola úplnosti dokumentácie) projektu vykonávali výlučne pracovníkci ministerstva, čo žiadatelia považovali za netransparentné (hocii šlo o kontrolu 4 očí),
 • vzhľadom na veľké množstvo nárazovo prijatých žiadostí boli žiadosti často zamietané na základe formálnych nedostatkov, teda nie na základe posúdenia ich obsahovej kvality,
 • hodnotiaci proces trval takmer 1 rok – žiadatelia museli čakať neúmerne dlho na výsledok schvaľovacieho procesu. V období jedného roka často došlo k zvýšeniu cien, čo viedlo k problémom pri implementácii (realizácii) projektov a k finančnému zaťaženiu žiadateľov.

Oproti uvedeným charakteristikám priebežný proces prijímania žiadostí o NFP umožňuje cyklické prijímanie projektov v tzv. hodnotiacich kolách  v určenom počte. Prednosti takéhoto spôsobu sú takéto:

 • hodnotiace kolá sa konajú realizované priebežne každých 6 - 7 týždňov. Žiadatelia sú o termínoch prijímania žiadostí vopred informovaní a majú možnosť voľby, kedy budú predkladať žiadosť o NFP. Na rozdiel od časovo ohraničených výziev majú žiadatelia širší priestor na dôkladnú prípravu dokumentácie žiadosti a príloh. Môžu teda predložiť svoj projekt v čase, keď je úplne a kvalitne dopracovaný – to znamená, že tento systém zvyšuje kvalitu žiadostí,
 • formálnu kontrolu je možno vykonať v prítomnosti žiadateľa, žiadateľ teda bude mať možnosť zúčastniť sa hodnotiacom procese svojej žiadosti, čo výrazne zvyšuje transparentnosť hodnotenia,
 • priebežný spôsob umožňuje efektívnu klarifikáciu, to znamená, že v prípade zistenia formálnych nedostatkov žiadateľ dostane možnosť doplniť chýbajúce prílohy – tento systém teda kladie dôraz na kvalitu projektového zámeru pred jeho formálnou správnosťou,
 • priebežný systém umožňuje skrátiť lehotu od podania projektu do oznámenia o jeho schválení, resp. neschválení, z jedného roka na 100 dní. Táto lehota umožňuje realizovať aktuálny projektový zámer, čím eliminuje problémy pri samotnej implementácii projektov,
 • skrátenie lehoty na vyhodnotenie žiadosti priamo úmerne súvisí aj s čerpaním prostriedkov z EÚ, priebežný systém teda vytvára oveľa lepšie predpoklady na včasné čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a dodržanie pravidla n+3.

Na základe analýzy doručených pripomienok bude Riadiaci orgán pre ROP v rámci možností, stanovených v riadiacich a programových dokumentoch, prispôsobovať systém predkladania projektov s cieľom vytvoriť žiadateľom vhodné podmienky na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 

Riadiaci orgán pre ROP sa v prvom hodnotiacom kole výzvy na opatrenie 1.1 ROP stretol s vysokým záujmom o podanie žiadostí o NFP, vzhľadom na formálne nedostatky projektových zámerov však bola často využívaná nová služba pre žiadateľov – tzv. inštitút klarifikácie – t.j. v prípade zistenia formálnych nedostatkov žiadateľ dostal možnosť odstrániť formálne nedostatky do 7 dní. Takúto možnosť v rokoch 2004 - 2006 žiadatelia nemali.

Na základe doposiaľ predložených žiadostí o poskytnutie NFP Riadiaci orgán pre ROP operatívne aktualizuje na svojej internetovej stránke www.ropka.sk zoznam odpovedí na často kladené otázky a prehľad najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkov, aby si žiadatelia na základe týchto užitočných informácií mohli ešte pred podaním žiadosti dopracovať svoj projekt do požadovanej kvality.

Vyše 90 % žiadostí z prvého hodnotiaceho kola splnilo požadované formálne kritériá a postupuje do ďalšieho odborného hodnotenia. Oproti programovaciemu obdobiu 2004 - 2006, keď do ďalšieho hodnotenia postúpila menej ako polovica predložených žiadostí, ide o výrazné zlepšenie. Zároveň je to dôkaz, že priebežný systém prijímania projektov kladie dôraz na kvalitu projektov.

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky