Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Archív

Výzvy na predkladanie ŽoNFP

 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 - škôlky - zrušená 14.6.2016


Prioritná os 2:                 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:         2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:                2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód výzvy:                       IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1

 

Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1.docx

Priloha č. 1 - Formulár žiadosti o NFP 2.2.1.docx

Priloha č. 2 - Zoznam povinnych príloh ziadosti 2 2 1.docx

Priloha č. 3 - Formuláre k ZoNFP 2.2.1.rar

Príloha č. 4 - Príručka pre žiadateľa.rar

Príloha č. 5 - Zoznam merateľných ukazovateľov 2 2 1.docx

Príloha č. 6 - Podmienky oprávnenosti výdavkov 2.2.1.docx

Príloha č. 7 - Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP v zmysle čl. 13 č. 1302_2008 2.2.1.docx

Príloha č. 8 - Identifikácia oblastí podpory so synergickým a komplementárnym účinkom 2.2.1.docx

Príloha č. 9 - Kritériá pre výber projektov 2.2.1.docx

príloha č. 10 - Vzor zmluvy o poskytnutí NFP - všeobecný vzor CKO.rar

Príloha č. 11 - Informácia o inkluzívnom vzdelávaní 2.2.1.docx

Príloha č. 12 - Princípy desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie 2.2.1.docx

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky