Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Pravidlo konfliktu záujmov

 

V súvislosti s uznesením vlády SR č. 797 z 18. augusta 2004 k materiálu „Správa o záveroch a odporúčaniach vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním  a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR“, bola vypracovaná definícia konfliktu záujmov vymedzujúca zodpovednosť osôb, ktorých sa táto definícia týka vrátane ustanovenia sankcií za porušenie zásad o konflikte záujmov. Uznesením vlády SR č.  141 zo 16. februára 2005 bola táto definícia schválená a bolo uložené zapracovať ju do dokumentov, ktorými sa zabezpečuje čerpanie zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Uznesením vlády č. 449 z 23. mája 2007 bolo uložené transponovať Pravidlo zákazu konfliktu záujmov do interných predpisov, pokynov a manuálov RO a SORO na programové obdobie 2007 – 2013.

Vo všetkých rozhodovacích procesoch súvisiacich s prerozdeľovaním štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu EÚ sa musí dbať na to, aby u zainteresovaných osôb vystupujúcich na strane žiadateľov o štátnu pomoc a osôb vystupujúcich na strane rozhodujúcich a hodnotiacich subjektov (ďalej „zainteresovaných osôb“ – ich špecifikáciu obsahuje čl. II) nedochádzalo k stretu verejných a súkromných záujmov (ďalej „konflikt záujmov“). 

Konfliktom záujmov sa rozumie situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone tých verejných funkcií, ktoré súvisia s prípravou,  implementáciou výziev na podávanie projektov z fondov EÚ, s hodnotením a  schvaľovaním predkladaných projektov.  Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov.

Všetky relevantné zmluvy o poskytnutí štátnej pomoci musia obsahovať ustanovenie o odstúpení od zmluvy a vrátení nakontrahovaných prostriedkov, pokiaľ príslušný orgán prešetrujúci sťažnosť alebo iné obdobné podanie dospeje k záveru, že pravidlo zákazu konfliktu záujmov bolo porušené.

Vzhľadom na možnosť zneužitia informácií uvedených v žiadosti o NFP a jej prílohách, ako aj v záujme vylúčenia zaujatosti v priebehu schvaľovania ŽoNFP, sú zamestnanci RO/SORO, jednotliví hodnotitelia, členovia výberovej komisie a ostatné zainteresované osoby povinné podpísať „Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení zaujatosti“. Povinnosti, ktoré z tohto čestného vyhlásenia vyplývajú, trvajú aj po ukončení pracovného pomeru s RO, resp. po ukončení platnosti dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru s RO.

Na konanie o zaujatosti sa primerane vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov (Správny poriadok).

Každá zainteresovaná osoba na strane hodnotiaceho alebo rozhodujúceho subjektu je povinná konflikt záujmov oznámiť príslušnému orgánu ihneď ako sa o ňom dozvie a v ďalšom procese, ktorého sa konflikt záujmov týka, nesmie rozhodovať, ani tento proces nijakým spôsobom ovplyvňovať. Ak pôjde o zamestnancov, porušenie tohto pravidla sa bude posudzovať podľa príslušných právnych predpisov ako disciplinárne previnenie alebo porušenie pracovnej disciplíny. Ak pôjde o osoby v inom než zamestnaneckom pomere, v príslušných zmluvách (napr. o výkone práce) musí byť zakotvené, že porušenie pravidla zákazu konfliktu záujmov je dôvodom  na jednostranné zrušenie zmluvného vzťahu.

Pravidlo zákazu konfliktu záujmov sa záväzne vzťahuje na nasledujúce oblasti a zainteresované osoby. Definovaním týchto oblastí a subjektov sa nevylučuje právo jednotlivých RO a SO/RO zakotviť prísnejšie pravidlá pre uplatnenie pravidla konfliktu záujmov.

Príprava a podávanie projektov

Osoby poverené RO ROP poskytovaním informácií pre predkladateľov projektov (na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a iných verejných inštitúcií, napr. VÚC)  nesmú byť  zainteresované do prípravy, predkladania, ani implementácie projektov. Osoby podieľajúce sa na príprave výziev/grantových schém/schém štátnej pomoci (na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a iných verejných inštitúcií, napr. VÚC) nesmú byť  zainteresované do prípravy, predkladania,  ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.
Osoby podieľajúce sa na príprave a implementácii projektov v rámci verejnej správy (na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a iných verejných inštitúcií, napr. VÚC) nesmú byť zainteresované do hodnotenia a výberu projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.

Posudzovanie administratívnej zhody

Osoby poverené RO pre ROP posudzovaním administratívnej zhody nesmú byť zainteresované do prípravy, predkladania, ani implementácie projektov.

Hodnotenie a výber projektov


Osoby poverené RO pre ROP hodnotením projektov nesmú byť zainteresované do prípravy,  monitorovania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.
Externí hodnotitelia nesmú byť zainteresovaní do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.
Členovia výberových komisií nesmú byť zainteresovaní do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.


Akékoľvek iné osoby zúčastňujúce sa hodnotenia a výberu projektov alebo kontroly týchto procesov nesmú byť zainteresované do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.

Za osobu zainteresovanú do prípravy projektov sa považuje osoba, ktorá bola od vyhlásenia výzvy na predkladanie projektov až po ukončenie implementácie projektu podporeného z danej výzvy v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s predkladateľom projektu alebo sa osobne podieľala na vypracovaní projektu pre žiadateľa o podporu alebo pre organizáciu v budúcnosti zainteresovanú do implementácie projektu (napríklad platený konzultant, lektor alebo zamestnanec akéhokoľvek subjektu verejného alebo súkromného práva, ktorý za úplatu vypracoval daný projekt).

Za osobu zainteresovanú do prípravy projektu sa nepovažuje osoba v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s inštitúciou verejnej správy alebo implementačnou agentúrou, ktorej pracovnou úlohou je poskytovať informácie a konzultácie pre potenciálnych žiadateľov o podporu, ak je výkon tejto funkcie financovaný z verejných zdrojov.

Za osobu zainteresovanú do predkladania projektov sa považuje osoba, ktorá v mene žiadateľa o podporu predkladá daný projekt RO pre ROP resp. SORO.

Za osobu zainteresovanú do predkladania projektu sa nepovažuje osoba v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s inštitúciou verejnej správy alebo implementačnou agentúrou,  ktorej pracovnou úlohou je prijímať projekty v rámci danej výzvy na predkladanie projektov.

Za osobu zainteresovanú do implementácie projektu sa považuje osoba, ktorá sa v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s organizáciami realizujúcimi podporený projekt osobne podieľa na realizácii úloh, opatrení a aktivít, ktoré sú súčasťou projektu podporeného v rámci danej výzvy na predkladanie projektov alebo ktorá prijme finančné prostriedky z rozpočtu podporeného projektu alebo inú formu kompenzácie od organizácií podieľajúcich sa realizácii podporeného projektu za služby súvisiace s realizáciou podporeného projektu.

Za osobu zainteresovanú do implementácie projektu sa nepovažuje osoba v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s inštitúciou verejnej správy alebo implementačnou agentúrou,  ktorej pracovnou úlohou je monitorovať, kontrolovať alebo hodnotiť rozsah a kvalitu realizácie podporených projektov, ich rozpočtov a súvisiacich aktivít a výkon tejto úlohy je financovaný z verejných zdrojov. Tieto osoby však nemôžu byť zainteresované do prípravy a predkladania projektov.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

Spôsob predkladania podnetov a indícií týkajúcich sa konfliktu záujmov:

Adresa:

Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR

Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja

Prievozská 2/B

825 25 Bratislava 26

alebo

inforop@land.gov.sk 

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky