Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Opatrenie 3.1 ROP

 

 • Sú obce mimo pólu rastu oprávneným žiadateľom NFP?
Obce mimo pólov rastu nie sú oprávnenými žiadateľmi o NFP. Oprávnenosť miesta realizácie projektu je vymedzená v časti 4.5 výzvy ROP-3.1-2013/01 a je smerovaná do inovačných a kohéznych pólov rastu podľa špecifikácie oblastí aktivít.
Oprávnené projekty v cieľovom území sú nasmerované do pólov rastu:
Oblasť podpory 3.1a
Knižnice – do inovačných pólov rastu
Galérie a múzeá – do inovačných a kohéznych pólov rastu
Oblasť podpory 3.1b
Nevyužité resp. nevhodne využité nehnuteľné kultúrne pamiatky s využitím na rozšírenie činnosti pamäťových a fondových inštitúcií a ich využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu – do inovačných a kohéznych pólov rastu
Nevyužité resp. nevhodne využité nehnuteľné kultúrne pamiatky s využitím v odôvodnených a výnimočných prípadoch na kultúrno-spoločenské a osvetové účely – do inovačných a kohéznych pólov rastu na území ktorých sa nachádza aspoň jedna knižnica a zároveň aspoň jedno múzeum alebo jedna galéria
 
 
 • Musí sa na území mesta nachádzať už minimálne jedna knižnica a zároveň minimálne jedno múzeum/galéria ?
Podmienka, ktorá sa týka oprávneného územia pre miesto realizácie projektu v póle rastu (na území sa musí nachádzať aspoň jedna knižnica a zároveň aspoň jedno múzeum alebo jedna galéria), je stanovená len v súvislosti s revitalizáciou významných nevyužitých, resp. nevhodne využitých nehnuteľných kultúrnych pamiatok (aktivita 3.1.2 - oblasť podpory 3.1b), ktoré je možné využiť na kultúrno-spoločenské a osvetové účely.
 
 
 • Sú v rámci vyhlásenej výzvy stanovené benchmarky, ktoré obmedzujú výšku rozpočtového nákladu stavby, resp. výšku oprávnených výdavkov pre stavebné práce (rekonštrukčné práce)?
 
V rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP oblasti podpory 3.1a je v skupine hodnotiacich kritérií "Rozpočet a nákladová efektívnosť" predmetom hodnotenia miera efektívnosti vynaložených prostriedkov vypočítaná na základe objemu výdavkov na konkrétny projekt a počtu užívateľov zariadenia a prirovnaná k prevládajúcim hodnotám pre opatrenie: benchmark je 30 – 100 EUR/užívateľ.
 
V rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP oblasti podpory 3.1b je v skupine hodnotiacich kritérií "Rozpočet a nákladová efektívnosť" predmetom hodnotenia miera efektívnosti vynaložených prostriedkov projektu prirovnaná k prevládajúcim hodnotám pre opatrenie: benchmark je 1500 – 3200 EUR/m2 podlahovej plochy revitalizovanej nehnuteľnej kultúrnej pamiatky.
 
 
 • Sú v rámci výzvy oprávnené výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnej časti?
 
V rámci výzvy ROP-3.1-2013/01 výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie nie sú oprávneným výdavkom. V zmysle Schémy štátnej pomoci posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov: „Za oprávnené výdavky pre účely tejto schémy nie je možné považovať výdavky vynaložené na predbežné štúdie, projektové a inžinierske práce (časť G, písm. m).“
 
 
 • Ak je v sídle rekonštruovanej knižnice alebo múzea časť budovy využívaná na iné účely (napr. tu sídli tiež obecný úrad), môže sa celá budova zrekonštruovať v rámci oprávnených výdavkov? Je žiadosť, v ktorej by šlo napríklad o rekonštrukciu zatekajúcej strechy, oprávnená?
 
Pri rekonštrukcii budovy, v ktorej sídli napr. múzeum/knižnica, do oprávnených výdavkov spadajú tie priestory, ktoré budú využívané výlučne múzeom/knižnicou. V súvislosti so spoločnými priestormi (napr. strecha) budú oprávnené výdavky stanovené vo výške pomernej časti priestorov využívaných múzeom/knižnicou k priestorom, ktoré nie sú múzeom/knižnicou využívané.
 
 
 • Musí byť obec výlučným vlastníkom nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, alebo môže byť nehnuteľná kultúrna pamiatka aj v dlhodobom prenájme obce?
 
V prípade realizácie aktivity 3.1.2  - oblasť podpory 3.1b, v zmysle časti 4.1 výzvy je obec oprávneným žiadateľom ako vlastník nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Riadiaci orgán zmluvu o dlhodobom prenájme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nebude akceptovať.
 
V prípade realizácie aktivity 3.1.1 - oblasť podpory 3.1a, obec v zmysle časti 4.1 výzvy  je oprávneným žiadateľom ako zriaďovateľ pamäťových a fondových inštitúcií. V tomto prípade sa vlastnícke resp. iné relevantné práva k nehnuteľnostiam, na ktorých má byť realizovaný projekt preukazujú listinami v zmysle prílohy č. 4 zoznamu povinných príloh Žiadosti o NFP.
 
 
 • Môže obec, ak má vo vlastníctve kaštieľ,  ktorý nie je evidovaný ako kultúrna pamiatka, vytvoriť galériu? Má mať galéria právnu subjektivitu? Obec má v pláne tento rok zriadiť v existujúcom kaštieli galériu, resp. presťahovať galériu do tohto priestoru.
 
Výzvou ROP-3.1-2013/01 v rámci oblasti podpory 3.1a (aktivita 3.1.1) sú podporované stavebné objekty, v ktorých už sídlia existujúce pamäťové alebo fondové inštitúcie s právnou subjektivitou, ktoré boli zriadené oprávneným žiadateľom v zmysle časti 4.1 výzvy na základe tam uvedených zákonov. V rámci oblasti podpory 3.1a predmetom podpory nie je premiestnenie celej pamäťovej alebo fondovej inštitúcie do budovy, ktorá je predmetom projektu.
 
 
 • Mesto je vlastníkom nevyužitej nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pričom táto nehnuteľná kultúrna pamiatka nie je v správe existujúcej príspevkovej, resp. rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora - mesta. Môže mesto podať žiadosť o NFP za týchto podmienok?
 
V zmysle výzvy pri realizácii aktivity 3.1.2 (revitalizácia významných nevyužitých, resp. nevhodne využitých nehnuteľných kultúrnych pamiatok v území vo vlastníctve verejného sektora s využitím na rozšírenie činnosti pamäťových a fondových inštitúcií a ich využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu, v odôvodnených a výnimočných prípadoch na kultúrno-spoločenské a osvetové účely, a s tým spojené obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia) je mesto oprávneným žiadateľom ako vlastník nehnuteľnej kultúrnej pamiatky.
 
V nadväznosti na budúci záväzný účel využitia nevyužívanej, resp. nevhodne využívanej nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, v prípade revitalizácie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky (aktivita 3.1.2) za účelom:
 
1/ rozšírenia činnosti existujúcich pamäťových alebo fondových inštitúcií s právnou subjektivitou a ich využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu, nehnuteľná kultúrna pamiatka má byť zverená do správy príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie zriadenej mestom (žiadateľom) t.j. v správe pamäťovej alebo fondovej inštitúcie s právnou subjektivitou, ktorej činnosť sa rozširuje
2/ zabezpečenia činnosti existujúceho kultúrno – spoločenského strediska alebo osvetového strediska s právnou subjektivitou, nehnuteľná kultúrna pamiatka má byť zverená do správy príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie zriadenej mestom (žiadateľom) t.j. v správe kultúrno-spoločenského strediska alebo osvetového strediska s právnou subjektivitou.
 
 
 • Podľa vzoru formulárov žiadosti o NFP pre oblasť 3.1a/3.1b (časť 16. Zoznam povinných príloh) je žiadateľ povinný vykonať prieskum trhu za účelom určenia hodnoty stavebných prác a má predložiť minimálne 3 cenové ponuky. Je možné cenové ponuky nahradiť naceneným výkazom výmer oprávneným rozpočtárom s „okrúhlou“ pečiatkou?
 
V prílohe č. 15 formuláru žiadosti o NFP sa uvádza: „Doklad preukazujúci určenie hodnoty stavebných prác a vybavenia zariadenia, ktoré je predmetom žiadosti o NFP za účelom posúdenia hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu Žiadateľ je povinný vykonať prieskum trhu t.j. predložiť minimálne 3 cenové ponuky od oslovených subjektov na každú aktivitu (stavebné práce, vybavenie) nasledovným spôsobom:
          ·        na aktivity stavebných prác formou rekapitulácie rozpočtu,
          ·        ak relevantné, na aktivity týkajúce sa vybavenia formou položkového rozpočtu.“
 
Vo všeobecnosti je možné uviesť, že prieskum trhu sa realizuje za účelom zistenia existencie potenciálnych dodávateľov oprávnených dodávať tovar, poskytovať služby, alebo uskutočňovať stavebné práce. Zistenie na základe výsledkov tohto prieskumu trhu bude následne pre verejného obstarávateľa rozhodujúce pri výbere postupu vo verejnom obstarávaní. Tento prieskum trhu sa teda realizuje za účelom zistenia existencie potenciálnych dodávateľov predmetu plnenia a nevedie k zadaniu zákazky. Zo znenia povinnej prílohy č. 15 formuláru žiadosti o NFP vyplýva, že žiadateľ má predložiť dôkaz o vykonaní prieskumu trhu, prostredníctvom predloženia 3 cenových ponúk od oslovených subjektov. Za účelom predloženia povinnej prílohy č. 15 sa predloženie ďalších iných dokladov (ako sú uvedené vyššie) neakceptuje.
 
 • Akú dokumentáciu je potrebné predložiť v rámci prílohy 7c) položkový rozpočet projektu vrátane výkazu výmer? Ide o nacenený výkaz výmer autorizovaným rozpočtárom alebo o víťaznú ponuku v rámci prieskumu trhu?
V zmysle povinnej prílohy č. 15 žiadosti o NFP žiadateľ predkladá doklad (prieskum trhu) preukazujúci určenie hodnoty stavebných prác a vybavenia zariadenia, ktoré je predmetom žiadosti o NFP za účelom posúdenia hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu.
 
V Metodickom pokyne CKO č. 13 (str. 3) o overovaní hospodárnosti a efektívnosti výdavkov (viď. www.nsrr.sk, časť Dokumenty na stiahnutie) sa uvádza:
 
„1.  Podstatou  posúdenia  hospodárnosti  je  minimalizovanie  výdavkov/nákladov  na  vykonanie  činnosti alebo obstaranie  tovarov,  prác  a  služieb  pri  zachovaní  ich  primeranej  úrovne  a kvality.  Zásada  hospodárnosti  znamená,  že  žiadateľ/prijímateľ  pri  zabezpečení  realizácie projektu  postupuje  čo možno  najhospodárnejšie t.j., že výdavky/náklady na akúkoľvek predrealizačnú,  realizačnú či porealizačnú  fázu projektu sú minimálne možné a pritom sa ešte stále dosiahne účel (cieľ projektu), ktorý chce žiadateľ/prijímateľ dosiahnuť.  
 2.  Podstatou posúdenia efektívnosti je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom. Zásada efektívnosti na úrovni projektu je chápaná aj ako stanovenie takých cieľov projektu, aby sa dosiahol celkový žiadaný efekt projektu.
 3.  Riadiaci  orgán  posudzuje  hospodárnosť  a efektívnosť  výdavkov  projektu  primárne  v rámci  nasledovných procesných fáz:   
 a)  odborné hodnotenie ŽoNFP;
b)  administratívna kontrola obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov;
a)  administratívna kontrola žiadosti o platbu.“
 
Z uvedeného vyplýva, že Riadiaci orgán je povinný preskúmať hospodárnosť a efektívnosť výdavkov primárne v oblasti odborného hodnotenia, administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania a pri administratívnej kontrole ŽOP (viď. ods. 3 str. 3 MP CKO). Z uvedeného ďalej implicitne vyplýva, že Riadiaci orgán by mal sledovať hospodárnosť a efektívnosť výdavkov v celom procese konania o žiadosti. V zmysle uvedeného vo výzve nie je explicitne uvedené, že sa v povinnej prílohe č. 7 povinne predkladá „najnižšia ponuka“.
Je dôležité zohľadniť fakt, že žiadateľ by mal predložiť taký rozpočet (resp. výdavky projektu), na základe ktorého sa za podmienky minimalizácie nákladov ešte stále dá dosiahnuť účel sledovaný projektom t.j. v prípade, ak bude predložená cenová ponuka v rámci prieskumu trhu, na základe ktorej žiadateľ nebude schopný dosiahnuť cieľ projektu, „najnižšiu cenovú ponuku“ v rámci povinnej prílohy č. 7 nepredkladá.   
 
 
 • Akým spôsobom prebieha výberový proces žiadostí o NFP v rámci výzvy?
Cieľom výberu žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) je vykonať výber tých žiadostí o NFP, ktoré najvhodnejším spôsobom prispievajú k plneniu stratégie Regionálneho operačného programu (ďalej len „ROP“) a cieľov ROP a to na základe posúdenia súladu žiadostí o NFP s výberovými kritériami schválenými Monitorovacím výborom pre ROP, ktoré tvoria prílohou č. 2 Programového manuálu ROP 2007-2013.
 
Výberový proces predstavuje komplexné posúdenie projektov, ktoré sa na základe hodnotiaceho procesu kvalifikovali do výberového procesu v rámci výzvy t.j. v odbornom hodnotení žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) dosiahla minimálny počet bodov z celkového maximálneho počtu bodov a zároveň prípustné minimum bodov v jednotlivých skupinách hodnotiacich kritérií a vyhovela každému z diskvalifikačných kritérií.
 
V zmysle ustanovenia §14 ods. 3) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, riadiaci orgán (ďalej aj ako „RO“) zriaďuje výberovú komisiu ako svoj nezávislý poradný orgán v konaní o žiadosti okrem prípadov, ak je žiadosti možné priradiť bodové hodnotenie na základe objektívne overiteľných kritérií.
 
Podľa bodu 80. časti 4.2.2 Výber projektov pre realizáciu OP, Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 (ďalej len „Systém riadenia“) „RO pre účely výberu žiadostí o NFP zriaďuje výberovú komisiou ako svoj nezávislý poradný orgán okrem prípadov, ak je žiadosti o NFP možné priradiť bodové hodnotenie na základe objektívne overiteľných kritérií. V prípade, ak je žiadosti možné priradiť bodové hodnotenie na základe objektívne overiteľných kritérií, RO výberovú komisiu nezriaďuje a splnenie povinností súvisiacich s procesom výberu žiadostí o NFP zabezpečí iným vhodným a transparentným spôsobom, pri dodržaní pravidla štyroch očí.“
 
Podľa bodu 75. časti 4.2.2 Výber projektov pre realizáciu OP, Systému riadenia „RO               v procese výberu žiadostí o NFP zabezpečí aplikáciu výberových kritérií schválených príslušným monitorovacím výborom, čo preukázateľne zdokumentuje v zázname z výberu žiadostí o NFP. RO zabezpečí výkon tohto procesu osobami s odbornou spôsobilosťou,           v závislosti od vecného zamerania OP/prioritnej osi/opatrenia, ktorými môžu byť aj zamestnanci RO. Určenie kritérií na posúdenie odbornej spôsobilosti osôb podieľajúcich sa na tomto procese je v kompetencii RO. Osoby podieľajúce sa na procese výberu žiadostí o NFP sa pri aplikácii výberových kritérií riadia inštrukciou k aplikovaniu výberových kritérií, schválenou RO a podpisujú Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení zaujatosti.“
 
V zmysle metodického výkladu CKO zo dňa 05.02.2013, „Objektívne overiteľné kritériá spočívajú v matematickej overiteľnosti (opakovateľnosti) výsledkov ich aplikácie. Za objektívne overiteľné kritériá možno považovať „klasické“ výberové kritériá používané riadiacim orgánom, akými sú napr. počet bodov z odborného hodnotenia, alebo výška disponibilnej alokácie. Ide o kritériá, pri ktorých aplikácii dochádza k pravidelne sa opakujúcemu výsledku, bez ohľadu na subjekt, ktorý aplikáciu zabezpečuje (určenie poradia projektov podľa počtu bodov dosiahnutých z odborného hodnotenia nezávisí od úsudku – úvahy zodpovedného zamestnanca, ale od správnej aplikácie matematických výpočtov)“.
 
Vzhľadom na to, že Riadiaci orgán pre ROP v konaní o žiadosti o NFP v procese výberu uplatňuje matematicky overiteľné kritériá, výberovú komisiu nezriaďuje. Výber žiadostí o NFP je vykonávaný transparentným spôsobom pri dodržaní pravidla 4 očí v súlade s Inštrukciou k aplikovaniu výberových kritérií, ktorá obsahuje postup pri aplikovaní výberových kritérií. Za účelom potvrdenia správnosti použitia výberových kritérií a priradenia bodov, Riadiaci orgán pre ROP zriaďuje pracovnú skupinu ako poradný kolektívny orgán. V zmysle Inštrukcie k aplikovaniu výberových kritérií sa výberové kritériá aplikujú postupne a v poradí v akom za sebou nasledujú.
 
Aplikácia výberových kritérií v rámci výzvy ROP-3.1-2013/01:
1.      Výsledky odborného hodnotenia: všetky žiadosti o NFP (oblasť podpory 3.1a a 3.1b spolu), ktoré postúpili do procesu výberu z procesu odborného hodnotenie v rámci výzvy sa zoradia podľa počtu bodov získaných v odbornom hodnotení.
2.       Významný prínos projektu k plneniu cieľov ROP: V rámci aplikácie tohto kritéria sa posudzuje kumulatívny príspevok projektov k skupinám hodnotiacich kritérií „Vhodnosť a účelnosť projektu“ a „Spôsob realizácie projektu“. Pre splnenie tohto kritériá sa vyžaduje získanie minimálne 68% bodov v priemere, za obe skupiny hodnotiacich kritérií.
 
Výpočet:
(Počet bodov, ktoré dosiahla ŽoNFP          Počet bodov, ktoré dosiahla ŽoNFP
v skupine hodnotiacich kritérií                  v skupine hodnotiacich kritérií
Vhodnosť a účelnosť projektu“   x 100„Spôsob realizácie projektu“ x 100 /2
Max. počet bodov v tejto skupine              Max. počet bodov v tejto skupine)
 

Počet bodov, ktorý žiadosť o NFP dosiahla v hodnotiacom procese je vo výberovom procese zvýšený

na základe významného príspevku žiadosti o NFP ku výberovému kritériu č. 2 nasledovne:

% bodov dosiahnuté v oboch skupinách hodnotiacich kritérií („Vhodnosť a účelnosť projektu“„Spôsob realizácie projektu“)
Počet pridelených bodov
viac ako 88 %
+ 15 bodov
88 % - 78 %
+ 10 bodov
menej ako 78 % – 68 %
+ 5 bodov
menej ako 68 %
+ 0 bodov

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Po aplikovaní kritéria č. 2 sú žiadosti o NFP zoradené podľa získaného počtu bodov.

 
3.      Geografické umiestnenie projektu: v rámci výzvy ROP-3.1-2013/01 sa uvedené výberové kritérium neuplatňuje.
4.      Uplatnenie komplexného prístupu pri riešení problematiky marginalizovaných rómskych komunít: v rámci výzvy ROP-3.1-2013/01 sa uvedené výberové kritérium neuplatňuje.
5.      Výška alokácie finančných prostriedkov na príslušnú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP: na základe aplikácie výberových kritérií sú žiadosti o NFP zoradené podľa počtu získaných bodov zostupne v poradí od žiadosti o NFP, ktorá získala najvyšší počet bodov po žiadosť o NFP s najnižším počtom bodov, následne sa od výšky alokácie na príslušnú výzvu odčítava hodnota NFP požadovaná v rámci posudzovaných žiadostí o NFP, začínajúc od žiadosti o NFP s najvyšším počtom bodov až dovtedy, kým výška alokácie nebude predstavovať sumu 0,00 EUR, resp. zápornú sumu. Žiadosti o NFP, ktoré sú v rozsahu alokovaných finančných prostriedkov určených na výzvu sú odporučené na schválenie. Riadiaci orgán sleduje neprekročenie alokácie na výzvu.
 
Tie žiadosti o NFP, ktoré získajú vyšší počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií „Rozpočet a nákladová efektívnosť“ budú uprednostnené v prípade, že viac žiadostí o NFP dosiahne rovnaké bodové hodnotenie a vzhľadom k alokácii nebude možné podporiť všetky tieto žiadosti. V prípade, ak po aplikovaní tohto postupu naďalej pretrváva rovnaký počet bodov, budú uprednostnené tie žiadosti o NFP, ktoré získajú v rámci skupiny hodnotiacich kritérií „Udržateľnosť projektu“ vyšší počet bodov.
 
 
 • Mesto má záujem zrekonštruovať priestory, knižnice, ktorej je zriaďovateľom. Knižnica sídli v nehnuteľnej kultúrnej pamiatke. Cez ktorú oblasť podpory má mesto podať žiadosť o NFP 3.1a alebo 3.1b?  
Pre zaradenie príslušného projektu v súvislosti s podporou pamiatkového objektu je rozhodujúci účel, na ktorý je/má byť objekt využívaný. V prípade, ak knižnica sídli (nachádza sa) v pamiatkovom objekte  je podporená v rámci opatrenia 3.1 (oblasť podpory 3.1a). Nevyužitý, resp. nevhodne využitý pamiatkový objekt je možné podporiť v rámci opatrenia 3.1 (oblasť podpory 3.1b) za predpokladu, že bude využitý na rozšírenie pamäťových a fondových inštitúcií a na rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu a v odôvodnených a výnimočných prípadoch za účelom využitia na kultúrno-spoločenské a osvetové účely.
 
 
 • Žiadateľ v rámci povinnej prílohy č. 18 písm. b)  predkladá výpis z príslušného registra podľa osobitných predpisov, ak sa pre vznik zariadenia vyžaduje registrácia v zmysle osobitných predpisov. Ak je subjektom v pôsobnosti žiadateľa pamäťová alebo fondová inštitúcia je potrebné doložiť výpis z príslušného registra?
 
Na účely vzniku knižnice, múzea, alebo galérie sa nevyžaduje registrácia v príslušnom registri vedenom Ministerstvom kultúry SR (Zoznam knižníc, Register múzeí a galérií SR). Žiadateľ v tomto prípade predloží listinu v ktorej uvedie, že príloha č.18 písm. b) je nerelevantná.
 

 

 

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky