Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

1.1 Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu

Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Dátum platnosti: od 3. 7. 2014 do 3. 10. 2014
Kód vyzvy: ROP-1.1-2014/01

Odpovede na často kladené otázky v rámci výzvy ROP-1.1-2014/01

 

V súvislosti s ukončením prvého kola prijímania žiadostí RO pre ROP uverejňuje niektoré často kladené otázky žiadateľov spolu s odpoveďami RO pre ROP.

 

odpovede na casto kladené otazky ROP 1.1. 2014.docx

 

Usmernenie RO pre ROP k vypĺňaniu merateľných ukazovateľov v rámci Žiadosti o NFP výzvy ROP-1.1-2014/01

Riadiaci orgán pre ROP si dovoľuje touto cestou informovať žiadateľov výzvy „Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu“, že v rámci tabuliek č. 12 a 15 Žiadosti o NFP (Hodnoty merateľných ukazovateľov) sa v poslednom stĺpci „Rok“ plánovanej hodnoty pri všetkých ukazovateľoch výsledku uvádza rok ukončenia projektu a pri všetkých ukazovateľoch dopadu sa uvádza piaty rok nasledujúci po roku ukončenia projektu.

 

Oznam o zmene formálnych náležitostí výzvy „Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu“.

 

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že nadobudla účinnosť zmena formálnych náležitostí výzvy s názvom „Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu“ (kód výzvy ROP-1.1-2014/01). S cieľom zníženia administratívnej záťaže žiadateľa a zabezpečenie korektného vyžadovania účtovnej závierky a v nadväznosti na „Metodický výklad CKO k Systému riadenia ŠF a KF (verzia 4.8)“, ktorý bol uverejnený dňa 15. júla 2014, bolo upravené predkladanie účtovnej dokumentácie v rámci prílohy č. 8 Žiadosti o NFP.

 

Zmena formalnych nalezitosti vyzvy ROP_1.1_2014_01.doc

_________________________________________________________________________________________

Pôvodné dokumenty k výzve:

Výzva školy ROP - 1.1-2014-01.doc

Príloha č. 1 - Vzor žiadosti o NFP.doc

Príloha č. 2 - Zmluva o NFP.zip

Príloha č. 3 - Opis projektu.xls

Príloha č. 4 - Číselník oprávnených výdavkov.xls

Príloha č. 5 - Finančná analýza.xls

Príloha č. 6 - Formulár k prílohe žiadosti o NFP 14.docx

Príloha č. 7 - Informácia o inkluzívnom vzdelávaní.docx

Príloha č. 8 - Sociálny aspekt vo VO.zip

 _________________________________________________________________________________________

Zoznam schválených žiadostí o NFP k výzve ROP 1.1 201401.zip

zoznam schválených žiadostí o NFP k výzve ROP 1.1-201402.zip

vyhodnotenie ROP 1.1 2014.doc

 

 

 

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky