Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

4.1a Regenerácia sídel ROP - samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami

Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel
Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel
Dátum platnosti: od 31. 1. 2013 do 30. 9. 2013
Kód vyzvy: ROP-4.1a-2013/01

 

Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP - ROP-4.1a-2013/01 

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) oznamuje žiadateľom zmenu formálnej náležitosti výzvy, ktorou je zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci uvedenej výzvy.

Oznam o zmene formálnych náležitostí výzvy ROP-4.1a-2013-01.doc

 

Oznam RO pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP- ROP-4.1a-2013/01

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov oznamuje žiadateľom zmenu formálnej náležitosti výzvy, ktorou je zmena e-mailovej adresy určenej na zrušenie rezervácie termínu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na: zmenaterminu@land.gov.sk.

Oznam o zmene formálnych náležitostí výzvy ROP-4.1a-2013_01 č. 3.doc


Oznam RO pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP- ROP-4.1a-2013/01

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) oznamuje žiadateľom zmenu formálnej náležitosti výzvy, ktorou je aktualizácia formulára Opisu projektu.

Aktualizácia sa týka tabuliek v časti č. 4b Podiel výdavkov na jednotlivé činnosti/subčinnosti a č. 4c „Podiel výdavkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií a rekonštrukciu/výstavbu ich subsystémov podľa typu zhodnotenej miestnej komunikácie“. Mení sa technické spracovanie formuláru Opisu projektu, ktoré nemá žiadny vplyv na jeho obsah. Uvedená úprava nemá vplyv na pozastavenie výzvy v zmysle §13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore alebo na zrušenie výzvy v zmysle §13 ods. 7 zákona o pomoci a podpore.

Pôvodný Opis projektu sa nahrádza aktualizovaným Opisom projektu v celom jeho rozsahu. Aktualizovaný Opis projektu tvorí prílohu tohto oznamu.

Ďalšie časti textu výzvy s kódom ROP-4.1a-2013/01 a jej príloh zostávajú nezmenené.

Oznam o zmene formálnych náležitostí výzvy ROP-4.1a-2013_01 č.2.doc

Opis projektu 4.1a ROP 2013_01 - aktualizovaný.xls


Oznam RO pre ROP  k výzve na predkladanie žiadostí o NFP- ROP-4.1a-2013/01

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje oprávneným žiadateľom v rámci prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel , Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel – oblasť podpory 4.1a  – samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami aktualizáciu vzoru Žiadosti o NFP. Aktualizácia sa týka str. 3 tab. 7 „Projekt“ časť „Prioritná téma“, kde je doplnené uvedené: „24  – Cyklistické dráhy“.

Oznam o zmene formálnych náležitostí výzvy ROP-4.1a-2013_01.doc

Žiadosť o NFP-ROP-4.1a_2013_01-aktualizovaný.doc

_______________________________________________________________________________________________

Pôvodné dokumenty k výzve:

Výzva ROP 4.1a-2013_01.doc

Vzor Žiadosť o NFP 4.1a ROP 2013_01.doc

Opis_projektu 4.1a ROP 2013_01.xls

FA - 4.1a ROP 2013_01.xls

Ciselnik opravnenych vydavkov 4.1a ROP 2013_01.xls

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP.doc


Zoznamy schválených ŽoNFP ROP-4.1a-2013-01.xls

Zoznamy schválených ŽoNFP ROP-4.1a-2013-01.xls


 Správa o vyhodnotení výzvy ROP- 4.1a-2013-01.doc

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky