Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Prioritná os: 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravú obslužnosť regiónov
Dátum platnosti: od 21. 12. 2012 do 31. 3. 2013
Kód vyzvy: ROP-5.1-2012/01

Oznam RO pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP-ROP-5.1-2012/01

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) oznamuje žiadateľom zmenu formálnej náležitosti výzvy, ktorou je zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci uvedenej výzvy. 

Oznam o zmene formálnych náležitostí výzvy ROP-5.1-2012_01.doc


Oznam RO pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP-ROP-5.1-2012/01

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje oprávneným žiadateľom v rámci prioritnej osi 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov:  
1. aktualizáciu vzoru Žiadosti o NFP. Aktualizácia sa týka najmä: str. 5 tab. 9 „Ciele projektu“ časť „Väzba na príslušné aktivity“ číslovanie príslušnej časti Programového manuálu, str. 7 tab. č. 11  „Časový rámec realizácie projektu“ časť „Názov aktivity“ a „Podporné aktivity“ sa mení názov na „Riadenie projektu“ a v súvislosti s uvedeným aj „Poznámka pod čiarou“ č. 23, na str. 7 sa mení „Poznámka pod čiarou“ č. 22, na str.  9 „Poznámka pod čiarou“ č. 29 sa mení text v zátvorke,  str. 14 „Záväzné poznámky č. 2“, mení sa druhá časť vety.

2. aktualizácia Opisu projektu. Aktualizácia sa týka časti č. 4 „Aktivita“, číslovanie v príslušnej časti Programového manuálu.

Vzor Žiadosť o NFP 5.1 ROP 2012_01 - aktualizovaný.doc

Opis projektu-5.1-ROP 2012_01 - akualizovaný.xls


Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP-ROP-5.1-2012/01

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) oznamuje žiadateľom zmenu formálnej náležitosti výzvy, ktorou je upresnenie harmonogramu konania žiadosti o NFP v zmysle časti 4.2.2 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013. V tejto súvislosti         sa text výzvy ROP-5.1-2012/01 aktualizuje nasledovne:
5.5 Spôsob predloženia žiadosti o NFP
Pôvodný text:
„2) Za prítomnosti žiadateľa vykoná SO/RO pre ROP kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP.
V rámci kontroly formálnej správnosti sa posudzuje:
·                   splnenie kritérií oprávnenosti;
·                   splnenie kritérií úplnosti dokumentácie žiadosti o NFP.
V rámci posudzovania kritérií oprávnenosti predloženej dokumentácie žiadosti o NFP je priamo za účasti žiadateľa posudzovaná oprávnenosť žiadateľa a projektu v nadväznosti na podmienky oprávnenosti uvedené v tejto výzve a v Programovom manuáli ROP. Pri nesplnení kritérií oprávnenosti sa neuplatňuje inštitút klarifikácie.
V rámci posudzovania kritérií úplnosti predloženej dokumentácie žiadosti o NFP sa priamo za účasti žiadateľa posudzuje, či je predložená dokumentácia úplná a kompletne vyplnená, v požadovanej forme, v požadovanom počte vyhotovení, spracovaná a štruktúrovaná podľa požiadaviek RO pre ROP uvedených v Programovom manuáli ROP a Príručke pre žiadateľa v rámci ROP, či sú zadané údaje v rôznych častiach dokumentácie žiadosti o NFP vo vzájomnom súlade atď.
Vo vzťahu k plneniu kritérií úplnosti môže žiadateľ využiť tzv. inštitút klarifikácie popísaný v časti 4.10.2 tejto výzvy a v Príručke pre žiadateľa v rámci ROP.
V prípade splnenia kritérií kontroly formálnej správnosti (t.j. kritérií oprávnenosti a úplnosti) je žiadosť o NFP postúpená na ďalšie spracovanie. V prípade nesplnenia kritérií kontroly formálnej správnosti je žiadateľovi vydané Potvrdenie o neakceptovaní žiadosti o NFP a jeho žiadosť nie je postúpená na ďalšie spracovanie. Na základe nesplnenia kritérií kontroly formálnej správnosti vydá RO pre ROP Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP, ktoré sa žiadateľovi doručuje doporučenou poštou.
Podrobnejšie je priebeh kontroly formálnej správnosti popísaný v Príručke pre žiadateľa v rámci ROP, ktorá zároveň popisuje aj ďalší proces spracovania žiadosti o NFP až po prípadné vydanie Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP.“
 
sa nahrádza textom:
„2) Za prítomnosti žiadateľa vykoná SO/RO pre ROP kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP.
V rámci kontroly formálnej správnosti sa posudzuje:
·                   splnenie kritérií oprávnenosti;
·                   splnenie kritérií úplnosti dokumentácie žiadosti o NFP.
V rámci posudzovania kritérií oprávnenosti predloženej dokumentácie žiadosti o NFP je priamo za účasti žiadateľa posudzovaná oprávnenosť žiadateľa a projektu v nadväznosti na podmienky oprávnenosti uvedené v tejto výzve a v Programovom manuáli ROP. Pri nesplnení kritérií oprávnenosti sa neuplatňuje inštitút klarifikácie.
V rámci posudzovania kritérií úplnosti predloženej dokumentácie žiadosti o NFP sa priamo za účasti žiadateľa posudzuje, či je predložená dokumentácia úplná a kompletne vyplnená, v požadovanej forme, v požadovanom počte vyhotovení, spracovaná a štruktúrovaná podľa požiadaviek RO pre ROP uvedených v Programovom manuáli ROP a Príručke pre žiadateľa v rámci ROP, či sú zadané údaje v rôznych častiach dokumentácie žiadosti o NFP vo vzájomnom súlade atď.
Vo vzťahu k plneniu kritérií úplnosti môže žiadateľ využiť tzv. inštitút klarifikácie popísaný v časti 4.10.2 tejto výzvy a v Príručke pre žiadateľa v rámci ROP.
V prípade splnenia kritérií kontroly formálnej správnosti (t.j. kritérií oprávnenosti a úplnosti) je žiadosť o NFP postúpená na ďalšie spracovanie. V prípade nesplnenia kritérií kontroly formálnej správnosti je žiadateľovi vydané Potvrdenie o neakceptovaní žiadosti o NFP a jeho žiadosť nie je postúpená na ďalšie spracovanie. Na základe nesplnenia kritérií kontroly formálnej správnosti vydá RO pre ROP Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP, ktoré sa žiadateľovi doručuje doporučenou poštou.
Podrobnejšie je priebeh kontroly formálnej správnosti popísaný v Príručke pre žiadateľa v rámci ROP, ktorá zároveň popisuje aj ďalší proces spracovania žiadosti o NFP až po prípadné vydanie Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP.
 
V súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, kapitola 4.2.2 Výber projektov pre realizáciu OP, časť 4 Príručky pre žiadateľa bod 4.1 Schválenie žiadosti o NFP, RO zabezpečí informovanie všetkých žiadateľov, ktorých žiadosti o NFP boli predmetom procesu schvaľovania, o schválení alebo neschválení ich žiadosti o NFP prostredníctvom zaslania Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP resp. Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, a to v termíne (v prípade časovo ohraničených výziev) do 100 dní od konečného termínu na predkladanie žiadosti o NFP uvedenom vo výzve“.
 

Ďalšie časti textu výzvy ROP-5.1-2012/01 zostávajú nezmenené.


Výzva ROP_5. 1-2012_1-2.doc

Vzor Žiadosť o NFP 5.1 ROP 2012_01.doc

Opis projektu - 5.1-ROP 2012_01.xls

Číselník oprávnených výdavkov 5.1-ROP 2012_01.xls

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP.doc

 

Oznam RO pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP-ROP-5.1-2012/01

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) oznamuje žiadateľom zmenu formálnej náležitosti výzvy, ktorou je zmena indikatívnej výšky finančn


Zoznamy schválených ŽoNFP ROP-5.1-2012-01.xls


Sprava o vyhodnoteni vyzvy ROP-5.1-2012-01.doc

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky