Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

4.1d Regenerácia sídiel - neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov

Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel
Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel
Dátum platnosti: od 20. 2. 2012 do 31. 8. 2012
Kód vyzvy: ROP-4.1d-2012/01

Správa o vyhodnotení výzvy ROP-4 1d-2012-01.doc

Pozastavenie Vyzvy ROP-4.1d-2012_01.doc

Aktualizované dokumenty v súvislosti s pozastavením výzvy:

Vzor Žiadosť o NFP 4.1d ROP - aktualizovany.doc

Opis projektu 4.1d ROP - aktualizovaný.xls

Položkový rozpočet 4.1d ROP - aktualizovany.xls


Pôvodné dokumenty k výzve:

Výzva ROP-4.1d-2012_01.doc

Vzor Žiadosť o NFP 4.1d ROP 2012_01.doc

Opis projektu 4.1d ROP 2012_01.xls

Položkový rozpočet 4.1d ROP 2012_01.xls

Zmluva o poskytnutí NFP


Oznam Riadiaceho orgánu pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel – neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov s kódom ROP-4.1d-2012/01

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že internetová rezervácia termínov na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel – neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov s kódom ROP-4.1d-2012/01 bude z technických dôvodov sprístupnená najneskôr 7.3.2012.


Oznam Riadiaceho orgánu pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel – neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov s kódom ROP-4.1d-2012/01

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že internetová rezervácia termínov na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel – neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov s kódom ROP-4.1d-2012/01 bude sprístupnená po odstránení technických príčin. O sprístupnení internetovej rezervácie bude Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program informovať žiadateľov bez zbytočného odkladu.


Oznam Riadiaceho orgánu pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel – neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov s kódom ROP-4.1d-2012/01

Rezervácia termínov bola sprístupnená.


Oznam Riadiaceho orgánu pre ROP k výzve s kódom ROP-4.1d-2012/01

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje oprávneným žiadateľom v rámci prioritnej osi 4 ROP Regenerácia sídel:

1      v súvislosti s časovým harmonogramom konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok budú všetci žiadatelia, ktorí predložia žiadosti o NFP informovaní o schválení/ neschválení žiadosti o NFP prostredníctvom zaslania Rozhodnutia o schválení/ neschválení žiadosti o NFP, a to v termíne do 100 dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia priebežnej výzvy, t.j. prijímania žiadosti o NFP v rámci hodnotiaceho kola výzvy.

 2      žiadosť o zrušenie termínu rezervácie na predloženie žiadosti o NFP je potrebné požiadať prostredníctvom e-mailovej adresy zmenaterminu@build.gov.sk.

 

_________________________________________________________________________________________

 Zoznamy schválených ŽoNFP ROP-4.1d-2012-01.xls

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky