Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

2.1c Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately - budovanie nových zariadení sociálnych služieb

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Dátum platnosti: od 7. 1. 2010 do 17. 5. 2010
Kód vyzvy: ROP-2.1c-2010/02

Výzva ROP-2.1c-2010/02.doc

Vzor - Žiadosť o NFP - 2.1c ROP 2010 02.doc

Opis projektu - 2.1c ROP 2010 02.xls

FA - 2.1c ROP 2010 02.xls

Vzor Zmluvy o poskytnuti NFP.zip


Vzor formuláru - Vyjadrenie MPSVR SR k súladu projektu so zámermi stanovenými príslušnou legislatívou


Pozastavenie výzvy ROP-2.1c-2010/02.doc

Vzor Zmluvy o poskynutí NFP.zip


Zoznam schválených žiadosti o NFP ROP-2.1c-2010/02.xls

Záverečná správa o vyhodnotení výzvy ROP-2.1c-2010_02


Oznam Riadiaceho orgánu pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a kurately – budovanie nových zariadení sociálnych služieb s kódom ROP-2.1c-2010/02

 
V prípade, že oprávnený žiadateľ v dôsledku objektívnych dôvodov (napr. legislatívnych) nie je schopný predložiť niektorú z povinných príloh žiadosti o NFP alebo niektorú z povinných príloh nie je schopný predložiť v požadovanej forme, Riadiaci orgán pre ROP bude v procese kontroly formálnej správnosti žiadosti o NFP posudzovať akceptovateľnosť písomného vysvetlenia predloženého formou čestného vyhlásenia štatutárneho zástupcu žiadateľa.

 

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky