Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

2.1b Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre deti

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Dátum platnosti: od 25. 5. 2009 do 17. 3. 2010
Kód vyzvy: ROP-2.1b-2009/01

Výzva ROP- 2.1b-2009_01.pdf

Formulár ŽoNFP - 2.1b ROP 2009.doc

Opis projektu - 2.1 b ROP 2009.xls

FA - realizácia projektu 1 rok - 2.1b ROP 2009.xls

FA - realizácia projektu 2 roky - 2.1b ROP 2009.xls

Zmluva o poskytnutí NFP + prílohy.doc

Aktualizovaný formulár finančnej analýzy:

Finančná analýza - 2.1b ROP 2009.xls


Pozastavenie výzvy ROP-2.1b-2009/01.doc

Vzor Zmluvy o poskynutí NFP.zip


Zmena dátumu ukončenia výzvy ROP-2.1b-2009/01.doc


Postup pre získanie vyjadrenia MPSVR SR k súladu projektu s koncepčnými zámermi rezortu:

1. Žiadateľ si zo stránky www.ropka.sk stiahne vzorový formulár Žiadosti o vyjadrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k súladu projektu s koncepčnými zámermi rezortu.

 

2.  Žiadateľ vyplní vzorový formulár Žiadosti v zmysle uvedených pokynov (pozn.: väčšina požadovaných informácií je totožná s údajmi, ktoré žiadateľ vypĺňa do žiadosti o NFP a jej príloh)

 

3. Žiadateľ predloží vyplnenú žiadosť v písomnej forme v uzatvorenej obálke so zreteľným označením "ROP", na obálku uvedie odosielateľa.

 

 
4. Uzatvorenú obálku s vyplnenou žiadosťou žiadateľ odošle na adresu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4 - 6
816 43 Bratislava

 

Vyjadrenie MPSVR SR bude spracované v lehote do 5 pracovných dní od doručenia Žiadosti o vyjadrenie a bude zaslané na adresu kontaktnej osoby pre doručenie vyjadrenia, ktorá je uvedená priamo v Žiadosti.

Žiadosť o vyjadrenie MPSVR SR.doc


Oznam o úprave vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP

 
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom a prijímateľom v rámci ROP, že v súlade s časťou 4.2.1, článkom 61 Systému riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 (verzia 3.0) uskutočnil úpravu vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP. Cieľom úpravy bolo odstrániť formálne nedostatky v texte vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP. S účinnosťou od 10. 08. 2009 bude Riadiaci orgán pre ROP s prijímateľmi uzatvárať zmluvy o poskytnutí NFP výlučne podľa upraveného vzoru Zmluvy, ktorý bude prílohou každej nasledujúcej vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP.
 

Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorené pred dátumom 10. 08. 2009 nebudú uvedenou zmenou vzoru zmluvy dotknuté, t.j. zostávajú platné a účinné.

Nový vzor Zmluvy o poskytnutí NFP - august 2009.zip


Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci ROP-2.1b-2009/01.xls

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci ROP-2.1b-2009/01 2. kolo.xls

Záverečná správa o vyhodnotení výzvy ROP-2.1b-2009_01.doc

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky