Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 22.9.2015 vstúpili do platnosti Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP.

Dátum: 22. 9. 2015

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 22.9.2015 vstúpili do platnosti Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí  NFP, ktoré sú zverejnené v časti Zmluva o poskytnutí NFP.

 

Zmeny sa týkajú nasledujúcich definícii:

 

1. Pojmy a skratky

- Ukončenie realizácie aktivít projektu

b) Predmet projektu bol riadne dodaný prijímateľovi, prijímateľ ho prevzal a uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom,

- Ukončenie realizácie projektu

b) Bolo predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie v prípade, ak nie je predmetom projektu zariadenie, dokumentácia alebo iná hnuteľnú vec (právoplatné kolaudačné rozhodnutie predloží prijímateľ najneskôr ku dňu predloženia záverečnej monitorovacej správy, resp. záverečnej žiadosti o platbu).

 

2. Realizácia aktivít projektu

Bod 2. Čas trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do doby fyzickej realizácie projektu, pričom však realizácia aktivít projektu musí byť ukončená najneskôr do 30. novembra 2015.

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky