Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Pri podávaní žiadosti o NFP je potrebné mať vysporiadané všetky pozemky? Je potrebné byť vlastníkom všetkých pozemkov alebo stačí doklad o prenájme/dlhodobom prenájme, napr. na 10 rokov?

Z hľadiska Riadiaceho orgánu pre ROP je potrebné splniť podmienky stanovené v Prílohe 4 žiadosti o NFP, t.j. buď predložiť doklad o vysporiadaných vlastníckych právach alebo doklad o iných právach, ktoré v zmysle Stavebného zákona umožňujú získať právoplatné stavebné povolenie. Ak príslušný stavebný úrad žiadateľovi na základe predložených dokumentov vydá stavebné povolenie a predmetné stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť, Riadiaci orgán pre ROP bude toto povolenie akceptovať. Programové dokumenty ROP, okrem náležitostí výpisov z listov vlastníctva, nešpecifikujú ďalšie náležitosti dokumentov, ktoré by mali preukázať relevantné užívacie práva k dotknutým nehnuteľnostiam (napr. dobu nájmu, podmienky ukončenia zmlúv a pod.). Tieto náležitosti sa posudzujú individuálne s ohľadom na dobu platnosti zmluvy o poskytnutí NFP (do doby 5 rokov od ukončenia realizácie aktivít projektu).
Výpisy z listov vlastníctva k dotknutým nehnuteľnostiam je potrebné predložiť vždy, aj keď žiadateľ nie je vlastníkom (napr. aby Riadiaci orgán pre ROP vedel posúdiť relevantnosť nájomnej zmluvy, t.j. či prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností).

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky