Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Riadiaci orgán pre ROP vyžaduje ako súčasť dokumentácie žiadosti o NFP "projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby". Myslí sa tým realizačný projekt, realizačná dokumentácia?

Riadiaci orgán pre ROP, prostredníctvom ktorého môže žiadateľ získať NFP až do výšky 95 % celkových oprávnených výdavkov na projekt, ako súčasť dokumentácie žiadosti o NFP vyžaduje projektovú dokumentáciu na realizáciu stavby, ktorá prehlbuje a upresňuje, prípadne dopĺňa dokumentáciu overenú v stavebnom konaní do takej podrobnosti, ktorá jednoznačne definuje konštrukcie, výrobky, materiály, technické zariadenia, konštrukčné detaily a pod. tak, aby zhotoviteľom bola jednoznačne zrozumiteľná a aby bola postačujúcim podkladom na spracovanie dielenskej dokumentácie na výrobnú prípravu zhotoviteľa stavby, na uskutočnenie stavby a na spracovanie podrobného položkového rozpočtu na úrovni výkaz výmer. Vyžadovaná dokumentácia zároveň preukazuje opodstatnenosť jednotlivých položiek vo výkaze výmer.
Riadiaci orgán pre ROP opätovne odporúča žiadateľom venovať náležitú pozornosť na zabezpečenie dostatočnej miery detailnosti a presnosti dokumentácie pre realizáciu stavby a položkového rozpočtu z dôvodu, že Riadiaci orgán pre ROP bude v procese realizácie uhrádzať výlučne (schválené a zrealizované) položky uvedené v podrobnom položkovom rozpočte žiadosti o NFP. (t.j. zmeny v položkách rozpočtu nebudú akceptované, a teda akékoľvek dodatočné výdavky vyplývajúce zo zmien položiek oproti schválenému výkazu výmer budú znášané prijímateľom).

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky