Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Prečo Riadiaci orgán pre ROP zvoli tento prístup k prijímaniu projektov?

Nastavený ""cyklický"" spôsob prijímania projektov po jednotlivých hodnotiacich kolách v rámci spravidla rok trvajúcich priebežných výzviev má nasledovné dôvody:

  1. Žiadosti o NFP sú prijímané približne každých 6-7 týždňov po skupinách cca 50-70 projektov
  2. Žiadatelia sú o tomto systéme prijímania žiadostí o NFP vopred informovaní a vedia odhadnúť mesiac, kedy budú predkladať žiadosť o NFP, t.j. narozdiel od časovo ohraničených výziev majú čas dôkladne pripraviť potrebnú dokumentáciu, prílohy a pod.
  3. Žiadateľ si sám vyberá termín predloženia žiadosti o NFP prostredníctvom internetového elektronického formulára
  4. Pravidelný a priebežný systém vybavovania žiadostí o NFP garantuje žiadateľom doručenie oznámenia o schválení/neschválení žiadosti o NFP do 100 dní od registrácie žiadosti o NFP
  5. Riadiaci orgán pre ROP nepovažuje na základe skúseností z rokov 2004-2006 a na základe súčasného dopytu časovo ohraničenú výzvu za vhodný typ výzvy pre projekty, ktoré sú podporované v ROP. Časovo ohraničená výzva by spôsobila prijatie niekoľko sto projektov k jednému termínu a proces hodnotenia a schvaľovania by mohol trvať niekoľko mesiacov. Tento systém by mal za následok to, že v čase realizácie projektu by prijímatelia pracovali so zastaralou, resp. neaktuálnou dokumentáciou (napr. rozpočty projektou).
  6. ROP má okrem opatrenia technická pomoc ďalších osem opatrení, pričom administratívne kapacity Riadiaceho orgánu pre ROP a sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP sú limitované. Priebežné vybavovanie žiadostí o NFP je preto najvhodnejším spôsobom.
  7. Pri časovo ohraničených výzvach je začatie prijímania žiadostí o NFP v prípade ERDF možné začať až po 90 dňoch
    od vyhlásenia výzvy (podmienka daná Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu)


Poznámka: Riadiaci orgán ROP bude o termínoch začatia rezervácie pre príslušné hodnotiace kolo informovať na internetovej stránke www.ropka.sk minimálne týždeň vopred. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Príručke pre žiadateľa v rámci ROP a na www.ropka.sk.

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky