Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

V časti 4. Rozpočet projektu a merateľné ukazovatele Opisu projektu sú ako príklad podporných aktivít projektu uvedené 2 aktivity (riadenie projektu a publicita)?

Ale v tabuľke 11 formuláru žiadosti o NFP sú ako príklad podporných aktivít projektu uvedené 3 aktivity ( Projektové a inžinierske práce, Proces verejného obstarávania a Externý manažment projektov). Môže si žiadateľ tieto údaje zosúladiť?

Áno, Riadiaci orgán pre ROP prevzal a mierne modifikoval formuláre zo Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Tieto formuláre by v zásade mali byť aplikovateľné pre všetky operačné programy. Uvedené formuláre v týchto častiach uvádzajú len príklady podporných aktivít. Uvedené tri typy podporných aktivít:
- projektové a inžinierske práce
- proces verejného obstarávania
- externý manažment projektov
nie sú povinné v plnom rozsahu v prípade všetkých projektov, žiadatelia napríklad nemusia využiť externý manažment projektov alebo projektové a inžinierske práce mohli byť realizované a uhradené už pred 1. 1. 2007.
Dôležité ale je, aby žiadatelia zosúladili údaje v žiadosti o NFP a v Opise projektu. Upozorňujeme, že v prípade ROP nie sú oprávnené výdavky na publicitu, t.j. publicitu ako jednu z aktivít je potrebné buď neuvádzať, resp. ak sa uvedie, je potrebné uvedomiť si, že výdavky na publicitu navýšia celkové výdavky projektu, ktoré sa uvádzajú vo formulári žiadosti o NFP (nie však celkové oprávnené výdavky projektu).
S výnimkou časti ""7. Sumár údajov relevantných pre posúdenie súladu projektu so stratégiou ROP"" môže žiadateľ v závislosti od počtu aktivít v rámci projektu v prípade potreby pridať do príslušných tabuliek v Opise projektu počet riadkov. Pridávanie stĺpcov však nie je prípustné.

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky