Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Obec je zriaďovateľom dvoch škôl, z ktorých má každá právnu subjektivitu. Obe školy sídlia v jednej budove. Môže obec žiadať na rekonštrukciu uvedenej budovy v rámci jednej žiadosti o NFP?

Podpora v rámci ROP je určená zariadeniam občianskej infraštruktúry, pričom z definície pojmu „zariadenie občianskej infraštruktúry“ uvedenej v Programovom manuáli ROP vyplýva, že zariadenie (v tomto prípade škola) predstavuje jednu právnickú osobu. Podmienky stanovené pre opatrenie 1.1 ROP sú dané schválenými programovými dokumentmi a súvisiacou schválenou riadiacou dokumentáciou. V tomto kontexte sú nastavené aj príslušné hodnotiace kritériá (napr. veľkosť jednej školy podľa počtu žiakov, finančná analýza projektu určená na základe hospodárenia jedného subjektu, smerné ukazovatele na jednu školu a pod.). Predovšetkým v súvislosti s kritériom minimálneho počtu žiakov 200 na jednu školu nie je prípustné obchádzať stratégiu ROP tým spôsobom, že v jednej žiadosti o NFP bude uvádzaný súčet počtu žiakov dvoch alebo viacerých škôl, aj keď majú spoločného zriaďovateľa. Samotný formulár žiadosti o NFP, ktorý je spoločný pre všetky operačné programy, ani neumožňuje uviesť v jednej žiadosti o NFP dva subjekty v pôsobnosti žiadateľa.

V prípade kedy užívajú jednu budovu vo vlastníctve zriaďovateľa dve školy (obe s právnou subjektivitou a spoločným
zriaďovateľom), je zo strany Riadiaceho orgánu pre ROP akceptovateľný nasledovný postup predloženia žiadosti o NFP:

  1. Žiadateľom je zriaďovateľ
  2. Vo formulári žiadosti o NFP sa v časti 4 uvedie jeden subjekt v pôsobnosti žiadateľa, t.j. jedna škola s právnou subjektivitou. Musí to byť škola, ktorá má k predmetnej budove vzťah:
    a) právny – (vzťah medzi zriaďovateľom a organizáciou napr. zverenie budovy organizácii do správy alebo do užívania iným spôsobom)
    b) účtovný – na základe určitého užívacieho práva má organizácia budovu v účtovníctve.
  3. Vo formulári žiadosti sa druhý subjekt v pôsobnosti žiadateľa môže uviesť ako partner projektu (len ako informatívny údaj, pretože v zmysle Programového manuálu ROP by ako partner mohol byť uvedený len zriaďovateľ). Zároveň je ale v opise projektu možné pre informáciu uviesť údaje o partnerovi projektu (napr. aj počet žiakov druhej školy a pod.).

Z hľadiska nákladovej efektívnosti projektu by bolo z pohľadu žiadateľa v tomto prípade výhodnejšie, keby ako subjekt v pôsobnosti žiadateľa vystupoval ten subjekt v pôsobnosti žiadateľa, ktorý má väčší počet žiakov.

Iný prípad je, keď v jednej budove sídlia dve školy rôznych zriaďovateľov. V takom prípade pravdepodobne jedna zo škôl užíva budovu na základe nájomnej zmluvy za odplatu. Príjem z nájmu by bolo potrebné zohľadniť vo výpočte finančnej analýzy, ktorá určí výšku NFP.

Podpora viacerých zariadení (škôl s právnou subjektivitou) v rámci jednej žiadosti o NFP by mohla byť zo strany
kontrolných orgánov a orgánov auditu považovaná za obchádzanie stratégie ROP, a to najmä vo vzťahu k plneniu
kritérií nákladovej efektívnosti projektov.

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky