Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Metodiku pre výpočet finančnej analýzy uverejnenú ako súčasť výzvy ROP-1.1-2008/01 považujeme za ťažko zrozumiteľnú. Prosíme o bližšie usmernenie.

Metodika pre výpočet finančnej analýzy projektu, ktorá je uverejnená ako súčasť výzvy ROP-1.1-2008/01 bola určená Riadiacim orgánom pre ROP v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom a vychádza z Pracovného dokumenty 4 Príručka metodológie na vypracovanie analýzy nákladov a výnosov, ktorú vypracovala Európska komisia a ktorá určuje princíp výpočtu výšky NFP. Pre tento typ infraštruktúry je tzv. referenčné obdobie stanovené na 15 rokov, t.j. finančná analýza sa vypracováva vo forme odborného odhadu na toto obdobie. Stanovenie výšky NFP v zmysle článku 55 nariadenia (ES) 1083/2006 je založené na určení miery tzv. "medzery vo financovaní projektu", t.j. podielu diskontovaných nákladov počiatočnej investície, ktorý nie je pokrytý diskontovaným čistým výnosom projektu. Diskontná sadzba je pre Slovensko stanovená na úrovni 5 %. Maximálna výška príspevku predstavuje vždy (vo všetkých prípadoch) 95 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky