Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie: 3.1 Posilnenie kultúrného potenciálu regiónov
Dátum platnosti: od 19. 12. 2013 do 8. 4. 2014
Kód vyzvy: ROP-3.1-2013/01

Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy na predkladanie ŽoNFP - ROP-3.1-2013/01

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov oznamuje žiadateľom zmenu formálnej náležitosti výzvy, ktorou je zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci uvedenej výzvy.

 

Oznam o zmene formalnych nalezitosti vyzvy ROP-3.1-2013_01.doc

 

Oznam RO pre ROP  k výzve na predkladanie žiadostí o NFP- ROP-3.1-2013/01

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje oprávneným žiadateľom v rámci prioritnej osi 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – oblasť podpory 3.1a  – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií a oblasť podpory 3.1b – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok, aktualizáciu výzvy, vzoru Žiadosti o NFP pre oblasť podpory 3.1a a oblasť podpory 3.1b, vzoru Čestného vyhlásenia žiadateľa a subjektu v pôsobnosti žiadateľa v súvislosti so schémou štátnej pomoci. Oprava sa týka chyby v písaní v časti č. 9 výzvy „Prílohy výzvy na predkladanie žiadostí o NFP“, oprava názvu Schémy štátnej pomoci posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov, oprava zrejmej nesprávnosti v prílohe č. 8 Žiadosti o  NFP týkajúcej sa oblasti podpory 3.1b.

 

Oznam o zmene formálnych náležitostí výzvy ROP-3.1-2013_01.doc

 

Vzor Žiadosť o NFP 3.1a ROP 2013_01 aktualizovaný.doc

 

Vzor Žiadosť o NFP 3.b ROP 2013_01 aktualizovaný.doc

 

Príloha č. 16 Žiadosti o NFP aktualizovaná.doc

 

Príloha č. 17 Žiadosti o NFP aktualizovaná.docx


Pôvodné dokumenty k výzve:

Výzva 3.1 ROP 2013_01.doc

 

Vzor Žiadosť o NFP 3.1a ROP 2013_01.doc

Vzor Žiadosť o NFP 3.1b ROP 2013_01.doc

Opis projektu - 3.1a ROP 2013_01.xls

Opis projektu - 3.1b ROP 2013_01.xls

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP.zip

Číselník oprávnených výdavkov pre opatrenie 3.1 ROP.xls

Príloha č. 11 Žiadosti o NFP.doc

Príloha č. 16 Žiadosti o NFP.doc

Príloha č. 17 Žiadosti o NFP.doc

Schéma štátnej pomoci posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov.doc


 Správa-vyhodnotenie 3.1-2013-01.doc  

 

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky