Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

2.1a Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Dátum platnosti: od 21. 12. 2012 do 30. 9. 2013
Kód vyzvy: ROP-2.1a-2012/01

Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy na predkladanie ŽoNFP - ROP-2.1a-2012/01

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov oznamuje žiadateľom zmenu formálnej náležitosti výzvy, ktorou je zmena e-mailovej adresy určenej na zrušenie rezervácie termínu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na: zmenaterminu@land.gov.sk.

Oznam o zmene formálnych náležitostí výzvy ROP-2.1a-2012/01 (viď. v prílohe)

Oznam o zmene formálnych náležitostí výzvy ROP-2 1a-2012_01.doc 


Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy na predkladanie ŽoNFP - ROP-2.1a-2012/01

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) oznamuje žiadateľom zmenu formálnej náležitosti výzvy, ktorou je upresnenie harmonogramu konania žiadosti o NFP v zmysle časti 4.2.2 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013. V tejto súvislosti         sa text výzvy ROP-2.1a-2012/01 aktualizuje nasledovne: 

5.5 Spôsob predloženia žiadosti o NFP
Pôvodný text:
„2) Za prítomnosti žiadateľa vykoná SO/RO pre ROP kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP.
V rámci kontroly formálnej správnosti sa posudzuje:
·                   splnenie kritérií oprávnenosti;
·                   splnenie kritérií úplnosti dokumentácie žiadosti o NFP.
V rámci posudzovania kritérií oprávnenosti predloženej dokumentácie žiadosti o NFP je priamo za účasti žiadateľa posudzovaná oprávnenosť žiadateľa a projektu v nadväznosti na podmienky oprávnenosti uvedené v tejto výzve a v Programovom manuáli ROP. Pri nesplnení kritérií oprávnenosti sa neuplatňuje inštitút klarifikácie.
V rámci posudzovania kritérií úplnosti predloženej dokumentácie žiadosti o NFP sa priamo za účasti žiadateľa posudzuje, či je predložená dokumentácia úplná a kompletne vyplnená, v požadovanej forme, v požadovanom počte vyhotovení, spracovaná a štruktúrovaná podľa požiadaviek RO pre ROP uvedených v Programovom manuáli ROP a Príručke pre žiadateľa v rámci ROP, či sú zadané údaje v rôznych častiach dokumentácie žiadosti o NFP vo vzájomnom súlade atď.
Vo vzťahu k plneniu kritérií úplnosti môže žiadateľ využiť tzv. inštitút klarifikácie popísaný v časti 4.10.2 tejto výzvy a v Príručke pre žiadateľa v rámci ROP.
V prípade splnenia kritérií kontroly formálnej správnosti (t.j. kritérií oprávnenosti a úplnosti) je žiadosť o NFP postúpená na ďalšie spracovanie. V prípade nesplnenia kritérií kontroly formálnej správnosti je žiadateľovi vydané Potvrdenie o neakceptovaní žiadosti o NFP a jeho žiadosť nie je postúpená na ďalšie spracovanie. Na základe nesplnenia kritérií kontroly formálnej správnosti vydá RO pre ROP Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP, ktoré sa žiadateľovi doručuje doporučenou poštou.
Podrobnejšie je priebeh kontroly formálnej správnosti popísaný v Príručke pre žiadateľa v rámci ROP, ktorá zároveň popisuje aj ďalší proces spracovania žiadosti o NFP až po prípadné vydanie Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP.“
 
sa nahrádza textom:
„2) Za prítomnosti žiadateľa vykoná SO/RO pre ROP kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP.
V rámci kontroly formálnej správnosti sa posudzuje:
·                   splnenie kritérií oprávnenosti;
·                   splnenie kritérií úplnosti dokumentácie žiadosti o NFP.
V rámci posudzovania kritérií oprávnenosti predloženej dokumentácie žiadosti o NFP je priamo za účasti žiadateľa posudzovaná oprávnenosť žiadateľa a projektu v nadväznosti na podmienky oprávnenosti uvedené v tejto výzve a v Programovom manuáli ROP. Pri nesplnení kritérií oprávnenosti sa neuplatňuje inštitút klarifikácie.
V rámci posudzovania kritérií úplnosti predloženej dokumentácie žiadosti o NFP sa priamo za účasti žiadateľa posudzuje, či je predložená dokumentácia úplná a kompletne vyplnená, v požadovanej forme, v požadovanom počte vyhotovení, spracovaná a štruktúrovaná podľa požiadaviek RO pre ROP uvedených v Programovom manuáli ROP a Príručke pre žiadateľa v rámci ROP, či sú zadané údaje v rôznych častiach dokumentácie žiadosti o NFP vo vzájomnom súlade atď.
Vo vzťahu k plneniu kritérií úplnosti môže žiadateľ využiť tzv. inštitút klarifikácie popísaný v časti 4.10.2 tejto výzvy a v Príručke pre žiadateľa v rámci ROP.
V prípade splnenia kritérií kontroly formálnej správnosti (t.j. kritérií oprávnenosti a úplnosti) je žiadosť o NFP postúpená na ďalšie spracovanie. V prípade nesplnenia kritérií kontroly formálnej správnosti je žiadateľovi vydané Potvrdenie o neakceptovaní žiadosti o NFP a jeho žiadosť nie je postúpená na ďalšie spracovanie. Na základe nesplnenia kritérií kontroly formálnej správnosti vydá RO pre ROP Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP, ktoré sa žiadateľovi doručuje doporučenou poštou.
Podrobnejšie je priebeh kontroly formálnej správnosti popísaný v Príručke pre žiadateľa v rámci ROP, ktorá zároveň popisuje aj ďalší proces spracovania žiadosti o NFP až po prípadné vydanie Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP.
 
V súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, kapitola 4.2.2 Výber projektov pre realizáciu OP, časť 4 Príručky pre žiadateľa bod 4.1 Schválenie žiadosti o NFP, RO zabezpečí informovanie všetkých žiadateľov, ktorých žiadosti o NFP boli predmetom procesu schvaľovania, o schválení alebo neschválení ich žiadosti o NFP prostredníctvom zaslania Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP resp. Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, a to v termíne (v prípade priebežných výziev) do 100 dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia výzvy (príslušného hodnotiaceho kola), t. j. obdobia, počas ktorého boli zaregistrované žiadosti o NFP, ktoré boli predmetom procesu výberu projektov pre realizáciu OP.“
 
Ďalšie časti textu výzvy ROP-2.1a-2012/01 zostávajú nezmenené.

Oznam o zmene formálnych náležitostí výzvy ROP-2 1a-2012_01.pdf

 


Výzva ROP-2.1a-2012_01.doc

Vzor Žiadosť o NFP 2.1a ROP 2012_01.doc

Opis projektu-2.1a-ROP 2012_01.xls

FA - 2.1a ROP 2012 01.xls

Číselník oprávnených výdavkov 2.1a-ROP 2012_01.xls

Vzor Žiadosť o vyjadrenie MPSVR SR.doc

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP.doc


 Správa o vyhodnotení výzvy ROP-2 1a-2012_01.doc

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky