Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - podpora komunitných centier

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Dátum platnosti: od 20. 2. 2012 do 14. 12. 2012
Kód vyzvy: ROP-2.1b-2012/01

Zoznam schválených žiadostí o NFP ROP-2.1b-2012 01 1. kolo.xls

Zoznam schválených žiadostí o NFP ROP-2.1b-2012 01 2. kolo.xls

Správa o vyhodnotení výzvy ROP-2 1b-2012_01.doc


Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP - ROP-2.1b-2012/01

Oznam o zmenre formálnych náležitosí výzvy ROP-2.1b_2012_01


Oznam RO pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP - ROP-2.1b-2012/01

Rezervácia termínov pre 2. hodnotiace kolo bude sprístupnená po ukončení 1. kola.

Oznam RO pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP - ROP-2.1b-2012/01

 Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje oprávneným žiadateľom v rámci prioritnej osi 2 ROP Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately:

1        aktualizáciu vzoru Žiadosti o NFP. Aktualizácia sa týka najmä časti 16. Vzoru žiadosti o NFP, bod 4 písm. b), alternatíva č. 2 - obsahové náležitosti zmluvy o nájme.

2      v súvislosti s časovým harmonogramom konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok budú všetci žiadatelia, ktorí predložia žiadosti o NFP informovaní o schválení/ neschválení žiadosti o NFP prostredníctvom zaslania Rozhodnutia o schválení/ neschválení žiadosti o NFP, a to v termíne do 100 dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia priebežnej výzvy, t.j. prijímania žiadosti o NFP v rámci hodnotiaceho kola výzvy.

1      žiadosť o zrušenie termínu rezervácie na predloženie žiadosti o NFP je potrebné požiadať prostredníctvom e-mailovej adresy zmenaterminu@build.gov.sk.

formular žiadosti o NFP ROP-2.1b-2012_01 - aktualizovaný.doc


Pôvodné dokumenty k výzve:

 Výzva ROP-2.1b-2012.doc

Vzor Žiadosť o NFP 2.1b ROP 2012_01.doc

Opis_projektu_2.1b_ROP_2012_01.xls

Štandardy komunitných centier.doc

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP.zip


 Správa o vyhodnotení výzvy ROP-2 1b-2012_01.doc

 

 

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky