Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Písomné vyzvania na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 ROP

Prioritná os:
Opatrenie: 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013
Dátum platnosti: od 22. 7. 2011
Kód vyzvy:

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program pre Prioritnú os 7 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 vydáva písomné vyzvania na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oprávnených žiadateľov v rámci opatrenia 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013:

ROP-7.1-2011/01 pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

ROP-7.1-2011/02 pre vyšší územný celok Košice

ROP-7.1-2011/03 pre mesto Košice

ROP-7.1-2011/04 pre Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o.

ROP-7.1-2011/05 pre Perly Gotickej cesty, n.o.

Zoznam národných projektov a oprávnených žiadateľov v rámci opatrenia 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 je zverejnený na webovej stránke www.ropka.sk ako súčasť Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP.

Prípadné otázky týkajúce sa jednotlivých písomných vyzvaní je možné zasielať Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľskému orgánu pod Riadiacim orgánom pre ROP PO 7, písomnou a elektronickou formou na adresy:

soroehmk@culture.gov.sk

Ministerstvo kultúry SR
Odbor SO/RO pre ROP PO 7
Nám. SNP 33

813 31 Bratislava 1


Písomné vyzvanie ROP-7.1-2011/01 pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky:

Písomné vyzvanie ROP-7 1-2011-01.doc 

Vzor - Žiadosť o NFP ROP-7 1-2011-01.doc - nižšie viď. aktualizovaný vzor ŽoNFP

Opis projektu - ROP-7 1-2011-01.xls

Finančná analýza - ROP-7 1-2011-01.xls

Vzor - Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP.zip


Písomné vyzvanie ROP-7.1-2011/02 pre vyšší územný celok Košice:

Písomné vyzvanie - ROP-7 1-2011-02.doc 

Vzor - Žiadosť o NFP ROP-7 1-2011-02.doc - nižšie viď. aktualizovaný vzor ŽoNFP

Opis projektu - ROP-7 1-2011-02.xls

Finančná analýza - ROP-7 1-2011-02.xls

Vzor - Zmluva o poskytnutí NFP.zip

Zmena dátumu ukončenia platnosti písomného vyzvania ROP-7 1-2011-02.pdf


Písomné vyzvanie ROP-7.1-2011/03 pre mesto Košice:

Písomné vyzvanie ROP-7 1-2011-03.doc 

Žiadosť o NFP ROP-7 1-2011-03.doc - nižšie viď. aktualizovaný vzor ŽoNFP

Opis projektu - 7 1-ROP-2011-03.xls

Finančná analýza typ A - ROP-7 1-2011-03.xls

Finančná analýza typ B - ROP-7 1-2011-03.xls

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP.zip


Písomné vyzvanie ROP-7.1-2011/04 pre Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o.:

Písomné vyzvanie - ROP-7 1-2011-04.doc 

Vzor - Žiadosť o NFP - ROP-7 1-2011-04.doc - nižšie viď. aktualizovaný vzor ŽoNFP

Opis projektu - ROP-7 1-2011-04.xls

Finančná analýza - ROP-7 1-2011-04.xls

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP.zip


Písomné vyzvanie ROP-7.1-2011/05 pre Perly Gotickej cesty, n.o.:

Písomné vyzvanie - ROP-7 1-2011-05.doc 

Žiadosť o NFP - ROP-7 1-2011-05.doc - nižšie viď. aktualizovaný vzor ŽoNFP

Opis projektu - ROP-7 1-2011-05.xls

Finančná analýza - ROP-7 1-2011-05.xls

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP.zip


Oznam o úprave vzoru Žiadosti o NFP vo všetkých aktuálnych písomných vyzvaniach pre prioritnú os 7 ROP:

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom v rámci prioritnej osi 7 ROP – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 aktualizáciu vzoru Žiadosti o NFP vo všetkých piatich aktuálnych písomných vyzvaniach. Aktualizácia sa týka najmä znenia otázok v tabuľke č. 15 Súlad s horizontálnymi prioritami a prislúchajúcich poznámok pod čiarou. Aktualizované znenie umožní žiadateľom pri vypĺňaní formuláru žiadosti o NFP správne identifikovať možný prínos projektu k cieľom horizontálnych priorít.   

Aktualizované vzory Žiadosti o NFP:

Písomné vyzvanie ROP-7.1-2011/01 pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky:

Žiadosť o NFP - ROP-7 1-2011-01 aktual.doc

Písomné vyzvanie ROP-7.1-2011/02 pre vyšší územný celok Košice:

Žiadosť o NFP - ROP-7 1-2011-02 aktual.doc

Písomné vyzvanie ROP-7.1-2011/03 pre mesto Košice:

Žiadosť o NFP - ROP-7 1-2011-03 aktual.doc

Písomné vyzvanie ROP-7.1-2011/04 pre Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o.:

Žiadosť o NFP - ROP-7 1-2011-04 aktual.doc

Písomné vyzvanie ROP-7.1-2011/05 pre Perly Gotickej cesty, n.o.:

Žiadosť o NFP - ROP-7 1-2011-05 aktual.doc


Oznam o zmene dátumu ukončenia platnosti písomného vyzvania ROP-7.1-2011/02:

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre ROP oznamuje oprávnenému žiadateľovi Vyšší územný celok Košice zmenu dátumu ukončenia platnosti aktuálneho písomného vyzvania ROP-7.1-2011/02. Pôvodný dátum ukončenia platnosti 30.11.2012 sa posúva na 16.12.2011. Ostatné časti textu písomného vyzvania zostávajú nezmenené.

Zmena dátumu ukončenia platnosti písomného vyzvania ROP-7 1-2011-02.pdf

 

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky