Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

3.2b Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu

Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie: 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
Dátum platnosti: od 26. 2. 2010 do 28. 5. 2010
Kód vyzvy: ROP-3.2b-2010/01

Výzva ROP-3.2b-2010/01.doc

Vzor - Žiadosť o NFP - 3.2b 2010 01.doc

Opis projektu - 3.2b ROP 2010 01.xls

Vzor Zmluvy o poskynuti NFP.zip


Zoznam schválených žiadostí o NFP ROP-3.2b-2010/01.xls

Správa o vyhodnotení výzvy ROP 3.2b 2010_01.doc


Riadiaci orgán pre ROP oznamuje, že vzhľadom na požiadavky z regiónu v spolupráci so Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom na Prešovskom samosprávnom kraji rozširuje počet rezervácií na 21. kalendárny týždeň pre výzvu ROP-3.2b-2010/01. Rezervácie v počte jedna denne budú sprístupnené v pondelok 24.5.2010 o 9:00. 


Oznam Riadiaceho orgánu pre ROP k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP ROP-3.2b-2010/01

 V prípade, že partner projektu v dôsledku objektívnych dôvodov (napr. legislatívnych) nie je schopný predložiť niektorú z povinných príloh žiadosti o NFP alebo niektorú z povinných príloh nie je schopný predložiť v požadovanej forme, príslušný Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre ROP bude v procese kontroly formálnej správnosti žiadosti o NFP posudzovať akceptovateľnosť písomného vysvetlenia predloženého formou čestného vyhlásenia štatutárneho zástupcu partnera.
 

Oznam Riadiaceho orgánu pre ROP k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP ROP-3.2b-2010/01
 
V Číselníku oprávnených výdavkov ROP, ktorý je prílohou Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa ROP, sú uvedené skupiny oprávnených výdavkov pre opatrenie 3.2 ROP. Pre výzvu ROP-3.2b-2010/01 sú v časti 5.2.2 výzvy definované očakávané výstupy pre jednotlivé typy neinvestičných projektov a teda z Číselníka oprávnených výdavkov pre opatrenie 3.2 ROP sa aplikujú tie oprávnené výdavky, ktoré sú v súlade s definovanými výstupmi.
 
Pri realizácii neinvestičných projektov sa využívajú najmä služby a za oprávnené teda nemožno považovať stavebné práce, vybavenie, nákup IKT, softvéru a materiálu, osobné, cestovné a ubytovacie náklady a pod.
 
Žiadateľ by sa pri vypracovaní žiadosti o NFP mal oboznámiť aj so všeobecným vymedzením oprávnených a neoprávnených výdavkov v časti 2.4. Programového manuálu ROP.
 

Oznam o oprave nesprávností v písaní v texte Vzorového formuláru žiadosti o NFP, ktorý je prílohou č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP ROP-3.2b-2010/01
 
RO pre ROP uverejňuje oznam o oprave nesprávnosti v písaní v texte Vzorového formuláru žiadosti o NFP, ktorý je prílohou č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFPoznačenej kódom ROP-3.2b-2010/01. Nesprávnosť v písaní v texte vzorového formuláru žiadosti nemá vplyv na podmienky poskytnutia pomoci v zmysle zákona č. 528/2008 z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov európskeho spoločenstva a nemá vplyv na oprávnenosť žiadateľa a ani projektu.
 
Text Vzorového formuláru žiadosti o NFP po oprave je nasledovný:
 
Strana č. 12, časť 16 Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP, bod č. 8 Účtovná závierka znie nasledovne:
 
Účtovná závierka
a) žiadateľa
b) partnera (ak relevantné)
 
Subjekty verejnej správy
Obce a Vyššie územné celky predkladajú:
a)   Audítorom overenú kompletnú účtovnú závierku (napr. v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov). V prípade výzvy ROP-3.2b-2010/01 sa predkladá za posledné ukončené účtovné obdobie, ktorým je rok 2009, prípadne 2008.
     (2 kópie parafované štatutárnym zástupcom žiadateľa/partnera)
b) Záverečný účet schválený príslušným zastupiteľstvom obce, resp. VÚC. V prípade výzvy ROP-3.2b-2010/01 sa predkladá za posledné ukončené účtovné obdobie, ktorým je rok 2009, prípadne 2008.
     (2 kópie parafované štatutárnym zástupcom žiadateľa/partnera)
 
Subjekty súkromného sektora
a)         V prípade, že partner má povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, predkladá kompletnú účtovnú závierku a Správu o výsledku auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade výzvy ROP-3.2b-2010/01 sa predkladá za posledné ukončené účtovné obdobie, ktorým je rok 2009, prípadne 2008.
(2 kópie parafované štatutárnym zástupcom partnera)
b)        V prípade, že partner nemá povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, predkladá kompletnú účtovnú závierku potvrdenú príslušným Daňovým úradom v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade výzvy ROP-3.2b-2010/01 sa predkladá za posledné ukončené účtovné obdobie, ktorým je rok 2009, prípadne 2008.
(2 kópie parafované štatutárnym zástupcom partnera)

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky