Využite šancu získať finančné prostriedky z fondov Európskej únie

Dátum: 12. 3. 2008

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasuje ďalšie kolá výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.

Oprávnení žiadatelia majú šancu získať financie z fondov Európskej únie. Ide o priebežné pokračovanie 1.  výzvy na predkladanie žiadostí. Cieľom je dosiahnuť zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl vrátane obstarania ich vybavenia. Žiadať o doplnkové finančné prostriedky z fondov Európskej únie môžu oprávnené subjekty verejného sektora, to znamená obce, vyššie územné celky, krajské školské úrady a ústredné orgány štátnej správy. Šancu získať nenávratný finančný príspevok budú mať kvalitné projekty, ktoré sa najviac priblížia k stratégii Regionálneho operačného programu 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.

Rezervácia termínu a spôsob podávania žiadostí

Snahou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR je v maximálnej miere vyjsť v ústrety oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok. Cieľom bol čo najväčší komfort a prístupnosť. Na internetovej stránke www.ropka.sk/rezervacia si môže oprávnený záujemca rezervovať termín s konkrétnym dátumom a časom, ktorý mu vyhovuje na predloženie celej dokumentácie žiadosti. Rezervácia termínu bude možná od 17. 3. 2008 od 9.00 hodiny. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok podáva žiadateľ osobne na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR v termíne, ktorý si rezervoval. Kontrola formálnej správnosti žiadosti a jej príloh prebieha v deň predloženia žiadosti za osobnej účasti žiadateľa. Riadiaci orgán odporúča žiadateľom rezervovať si termín, v ktorom bude žiadateľ schopný predložiť kvalitný a po formálnej aj obsahovej stránke správne spracovaný projekt.

Overovanie správnosti rezervačných termínov

Oprávnený žiadateľ môže prihlásiť jeden projekt na jeden rezervačný termín. Rezervačné termíny bude príslušný riadiaci orgán overovať telefonicky u štatutára oprávneného žiadateľa o nenávratný finančný príspevok. Žiadateľa, ktorý si rezervoval konkrétny projekt na viacero termínov osloví Riadiaci orgán a dohodne s ním jeden rezervačný termín. Ostatné termíny budú následne uvoľnené pre ostatných oprávnených žiadateľov.

Je možné, aby oprávnený žiadateľ nezískal rezervačný termín v tejto výzve?

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja vytvorilo v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania dostatočný počet termínov na podanie žiadostí pre každého z oprávnených žiadateľov.

Dôraz na transparentnosť a rovnosť príležitostí

Celý systém rezervácie termínov je od začiatku prísne v súlade s normami Európskej únie a legislatívou SR tak, aby mal každý oprávnený žiadateľ rovnakú príležitosť uchádzať sa o finančné prostriedky z Európskych fondov.

Príprava žiadostí

Žiadateľ musí spracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo všetkých bodoch presne a jednoznačne. Samotnú žiadosť predkladá v elektronickej forme, teda na CD alebo DVD nosiči. Zoznam povinných príloh je uvedený vo formulári žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Podrobnejšie informácie a presný postup pri spracúvaní žiadostí nájdete v príručke pre žiadateľa na internetovej stránke www.ropka.sk, v časti dokumenty na stiahnutie. Do pozornosti odporúčame tiež časť často kladené otázky na internetovej stránke www.ropka.sk, kde Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR uverejňuje pre žiadateľov podrobné odpovede.

Čo robiť v prípade nesprávnej prípravy žiadosti

Každý kto si rezervuje termín je povinný predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v termíne, ktorý si vybral pri rezervácii. Dôraz sa kladie predovšetkým na dôkladnú a kvalitnú prípravu projektu. Záujemcovia by si preto mali na spracovanie projektu vyčleniť dostatočný čas. V prípade, že žiadateľ nesplnil kritériá spracovania žiadosti, je možné urobiť opravu do 7 dní. V prípade, že žiadateľ nesplní kritériá týkajúce sa projektu ani po termíne stanovenom na opravu, bude  môcť opätovne podať žiadosť po odstránení nedostatkov až v ďalších výzvach.

 

Kde získate ďalšie informácie

Podrobnejšie informácie získate na internetových stránkach www.ropka.sk, www.build.gov.skwww.nsrr.sk.

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky