Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Upozornenie Riadiaceho orgánu pre ROP pre žiadateľov k oprávnenosti výdavkov

Dátum: 8. 7. 2008

V záujme predchádzania problémov pri uhrádzaní žiadostí o platbu uverejňuje Riadiaci orgán pre ROP upozornenie týkajúce sa účtovania a používania číselníka kódov oprávnených výdavkov...

Riadiaci orgán pre ROP upozorňuje žiadateľov v rámci ROP na to, aby venovali zvýšenú pozornosť spracovaniu rozpočtu a zabezpečeniu súladu rozpočtu, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie so zjednodušeným rozpočtom zostaveným na základe číselníka kódov oprávnených výdavkov, ktorý je súčasťou žiadosti o NFP. V Programovom manuáli pre ROP sú v prílohe č. 1 v Sústave oprávnených výdavkov na úrovni opatrení podrobnejšie uvedené aj záväzné čísla účtov na strane prijímateľa. Prijímateľ je povinný toto usmernenie Riadiaceho orgánu pre ROP dodržiavať, nakoľko správnosť zaúčtovania bude taktiež predmetom auditov a kontrol v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Schválený rozpočet, ktorý je súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP, musí byť v súlade s budúcimi predkladanými žiadosťami o platbu, t. j. sumy jednotlivých skupín výdavkov podľa kódov uvedených v zjednodušenom rozpočte nemôžu byť v žiadostiach o platbu prekročené. Tento súlad je sledovaný prostredníctvom ITMS, v ktorom nie je možné ďalej spracovať žiadosť o platbu, ak je prekročená suma skupiny výdavkov uvedená v schválenom zazmluvnenom rozpočte (napr. skupina výdavkov 633001 - Interiérové vybavenie (bežné výdavky) v zazmluvnenom rozpočte schválená vo výške 1 000 000,- Sk nesmie prekročiť sumu položiek pre túto skupinu výdavkov v jednotlivých predkladaných žiadostiach o platbu). Tento postup platí pre všetky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP.

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky