Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Upozornenie pre obce ako potenciálnych žiadateľov v rámci výzvy ROP-4.2-2008/01

Dátum: 4. 6. 2008

Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje upozornenie pre potenciálnych žiadateľov v záujme predísť neefektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov obcí na prípravu žiadostí o NFP, ktoré nie sú v súlade so stratégiou ROP.

   

Výzva ROP-4.2-2008/01 definuje skupinu oprávnených žiadateľov ako presne vymedzenú skupinu subjektov zriadených v zmysle konkrétnych právnych noriem. V prípade obcí je ako oprávnený žiadateľ uvedená "obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ obecného hasičského zboru zriadeného v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov".
 
Stratégia ROP pre infraštruktúru nekomerčných záchranných služieb popísaná v schválenom operačnom programe a Programovom manuáli ROP však neumožňuje podporu obecných hasičských zborov v obciach, ktoré nie sú identifikované v dokumente "Plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a obecných hasičských zborov (OHZ) – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc", ktorý vypracovalo Ministerstvo vnútra SR.

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky