4.1c Regenerácia sídiel - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí

Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel
Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel
Dátum platnosti: od 18. 11. 2009 do 17. 3. 2010
Kód vyzvy: ROP-4.1c-2009/01

Výzva ROP-4.1c-2009/01.doc

Vzor - Žiadosť o NFP - 4.1c ROP 2009.doc

Opis projektu - 4.1c ROP 2009.xls

FA - 4.1c ROP 2009.xls

Zoznam oprávnených obcí.doc

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP.zip


Pozastavenie výzvy ROP-4.1c-2009/01.doc

Vzor Zmluvy o poskynutí NFP.zip


Aktualizácia výzvy ROP-4.1c-2009/01.doc


Zoznam schválených žiadostí o NFP ROP-4.1c-2009/01

Správa o vyhodnotení výzvy ROP- 4 1c-2009-01.doc


Oznam o oprave nesprávností v písaní v texte Vzorového formuláru žiadosti o NFP, ktorý je prílohou č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP ROP-4.1c-2009/01

 
RO pre ROP uverejňuje oznam o oprave nesprávnosti v písaní v texte Vzorového formuláru žiadosti o NFP, ktorý je prílohou č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP označenej kódom ROP-4.1c-2009/01. Nesprávnosť v písaní v texte vzorového formuláru žiadosti nemá vplyv na podmienky poskytnutia pomoci v zmysle zákona č. 528/2008 z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov európskeho spoločenstva a nemá vplyv na oprávnenosť žiadateľa a ani projektu.
 
Text Vzorového formuláru žiadosti o NFP po oprave je nasledovný:
 
1.   strana č. 13, odrážka c) bodu č. 4 Doklady preukazujúce vlastnícke, resp. iné relevantné práva k nehnuteľnostiam, na ktorých má byť realizovaný projekt časti 16 Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP znie nasledovne:
c) v prípade rekonštrukcie alebo výstavby stavebných objektov, ktoré sú vodnými stavbami 39:
a)   Písomný súhlas správcu vodného toku (t.j. Slovenského vodohospodárskeho podniku v prípade vodohospodársky významných tokov a sčasti aj drobných tokov alebo inej štátnej organizácie v prípade určitých drobných vodných tokov) s realizáciou projektu ak relevantné. Písomný súhlas obsahuje identifikáciu projektu formou uvedenia čísla projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia, dátumu jej vyhotovenia a uvedením jej autora.
b)   Právoplatné a vykonateľné povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby, ktoré je súčasne stavebným povolením.
               (1 originál písomného súhlasu + 1 kópia a 1 originál povolenia + 1 kópia)
 
 
2.   strana č. 13, odrážka c) bodu č. 8 Účtovná dokumentácia časti 16 Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP znie nasledovne:
c)  Audítorom overená účtovná závierka za partnera za posledné ukončené účtovné obdobie (napr. v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). V prípade výzvy ROP-4.1c-2009/01 sa predkladá za posledné ukončené účtovné obdobie, ktorým je rok 2008 (ak relevantné).

     (2 kópie parafované štatutárnym zástupcom partnera)

 


Výklad Riadiaceho orgánu pre ROP k výzve ROP-4.1c-2009/01 v kontexte stratégie ROP.
 
Stratégia ROP pre podporu marginalizovaných rómskych komunít definuje okrem iných oblastí podpory aj osobitnú oblasť podpory 4.1c – Podpora projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí ROP.
 
V prípade podpory infraštruktúry rómskych osídlení je častým problémom splnenie legislatívnych podmienok pre realizáciu investičných projektov (nevysporiadané vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam, vydávanie územných rozhodnutí, priebeh stavebných konaní a pod.).
 
Strategická časť ROP preto ako jedno z východísk pre úspešnú realizáciu uvedenej oblasti podpory ROP definuje podporu projektov, ktorých projektová dokumentácia, územné rozhodnutia a stavebné povolenia boli zabezpečené v rámci Aktivity 3 – Príprava technickej dokumentácie pre obce s vysokým podielom sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03.
 
Výzva ROP-4.1c-2009/01 je zameraná na podporu dvoch skupín projektov:
1.       projekty pripravené v rámci vyššie uvedenej grantovej schémy PHARE;
2.       projekty obcí, ktoré boli identifikované Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.
 
Projekty pripravené v rámci vyššie uvedenej grantovej schémy PHARE predstavujú priamu nadväznosť na stratégiu ROP. Vzhľadom na túto skutočnosť je ich možné prostredníctvom ROP realizovať v celom ich pripravenom rozsahu, t.j. napríklad vrátane aktivít, ktoré v iných prípadoch podporuje Operačný progam Životné prostredie (napr. čističky odpadových vôd, protipovodňové aktivity), ďalej vrátane pripravených aktivít, ktoré presahujú katastrálne územie obce, ktorá je žiadateľom, ďalej vrátane pripravených projektov, ktorých podiel celkových oprávnených výdavkov na miestne komunikácie presahuje bežne stanovený limit 50 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
 
Pri podpore týchto pripravených projektov je však v súčasnosti potrebné brať do úvahy oprávnenosť výdavkov financovaných z ERDF v rokoch 2007-2013. Riadiaci orgán pre ROP preto upozorňuje žiadateľov, že v rámci ROP nie sú oprávnenými výdavkami žiadne prevádzkové výdavky, výdavky súvisiace so zaškolením obslužného personálu, výdavky súvisiace majetkovoprávnym vyporiadaním nehnuteľností a ani výdavky súvisiace s infraštruktúrou bývania (napr. príslušenstvo rodinných domov vo forme prípojok k rodinným domom). Riadiaci orgán pre ROP ďalej upozorňuje žiadateľov na skutočnosť, že súčasťou odborného hodnotenia žiadostí o NFP je posudzovanie nákladovej efektívnosti projektov.

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky