1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Dátum platnosti: od 4. 5. 2009 do 17. 3. 2010
Kód vyzvy: ROP-1.1-2009/01

Výzva ROP- 1.1-2009/01.doc

Formulár ŽoNFP - 1.1 ROP 2009.doc

Opis projektu - 1.1 ROP 2009.xls

FA - realizácia projektu 1 rok - 1.1 ROP 2009.xls

FA - realizácia projektu 2 roky - 1.1 ROP 2009.xls

Zmluva o poskytnutí NFP + prílohy.doc


Pozastavenie výzvy ROP-1.1-2009/01.doc

Vzor Zmluvy o poskynutí NFP.zip


Zmena dátumu ukončenia výzvy ROP-1.1-2009/01.doc


Zoznam schválených žiadostí o NFP ROP-1.1-2009-01

Záverečná správa o vyhodnotení výzvy ROP-1.1-2009_01.doc


 

formular monitorovacej spravy projektu.doc

 


Oznam o oprave nesprávností v písaní v texte Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP ROP-1.1-2009/01
RO pre ROP uverejňuje oznam o oprave nesprávnosti v texte výzvy na predkladanie žiadostí o NFP označenej kódom ROP-1.1-2009/01. Zrejmá nesprávnosť v písaní v texte uvedenej výzvy nemá vplyv na podmienky poskytnutia pomoci v zmysle zákona č. 528/2008 z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov európskeho spoločenstva a nemá vplyv na oprávnenosť žiadateľa a ani projektu.
Opravy v texte výzvy sú nasledovné:
1.   V časti 4.3 Termín predloženia žiadosti o NFP sa prvý odsek nahrádza odsekom v znení:
     „Žiadosť o NFP je možné predložiť výlučne v termíne, ktorý si žiadateľ vopred zarezervoval prostredníctvom rezervačných formulárov prístupných na internetovej stránke www.ropka.sk/rezervacia.“
2.   Druhá veta v časti 6. Kritériá pre výber projektov sa nahrádza textom:
     „Hodnotiace a výberové kritériá pre opatrenie Infraštruktúra vzdelávania ROP sú záväzne schválené Monitorovacím výborom pre ROP.“

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky