4.1a Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo orientované projekty

Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel
Opatrenie: Regenerácia sídiel - oblasť podpory 4.1a - samostatne dopytovo orientované projekty
Dátum platnosti: od 16. 3. 2009 do 17. 3. 2010
Kód vyzvy: ROP-4.1a-2009/01

Výzva - 4.1a ROP.doc

Žiadosť o NFP - 4.1a ROP.doc

Opis projektu - 4.1a ROP.xls

FA - realizácia projektu 1 rok - 4.1a ROP.xls

FA - realizácia projektu 2 roky - 4.1a ROP.xls

Zmluva o poskytnutí NFP + prílohy.doc

Aktualizovaný formulár finančnej analýzy:

FA - 4.1a ROP 2009.xls


Pozastavenie výzvy ROP-4.1a-2009/01.doc

Vzor Zmluvy o poskynutí NFP.zip


Zmena dátumu ukončenia výzvy ROP-4.1a-2009/01.doc


Zoznam schválených žiadostí o NFP ROP-4.1a-2009/01 1. kolo.xls

Zoznam schválených žiadostí o NFP ROP-4.1a-2009/01 2. kolo.xls

Zoznam schvalených žiadostí o NFP ROP-4.1a-2009/01 3. kolo.xls

 

Správa o vyhodnotení výzvy ROP-4.1a-2009-01.doc


 

Príručka pre žiadateľa-prijímateľa v rámci ROP verzia 1.5 (platná od 16.3.2009).zip

Programový manuál ROP verzia 1.5 (platná od 9.3.2009).zip

Často kladené otázky - 4.6.2009.xls

 


 

Oznam o zmene adresy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja

 


 

 Oznam k výzve ROP-4.1a-2009/01

Formulár žiadosti o NFP, ktorý je prílohou výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom ROP-4.1a-2009/01, obsahuje v tabuľke č. 12 a č. 15 zoznam povinných ukazovateľov pre všetky predkladané žiadosti o NFP.
Ukazovatele pre túto výzvu sú záväzne a jednotne definované Riadiacim orgánom pre ROP rovnako pre všetky žiadosti o NFP prijaté počas trvania výzvy ROP-4.1a-2009/01, kedy je tento zoznam ukazovateľov nemenný.
Okrem názvu ukazovateľa je každý ukazovateľ identifikovaný aj príslušným kódom, ktorý je ukazovateľu priradený z Číselníka ukazovateľov. Číselník ukazovateľov je vypracovaný Centrálnym koordinačným orgánom a obsahuje ukazovatele pre všetky operačné programy v programovom období 2007-2013.
Zo strany Centrálneho koordinačného orgánu ako administrátora Číselníka ukazovateľov môže aj počas trvania výzvy dôjsť k prípadnej aktualizácii uvedeného číselníka. Vznik uvedenej situácie by mohol mať za následok prípadnú zmenu kódu niektorého z ukazovateľov. Z uvedeného dôvodu upozorňuje Riadiaci orgán pre ROP žiadateľov, že zoznam ukazovateľov uvedený vo formulári žiadosti o NFP je záväzný pre všetky žiadosti o NFP. V prípade vzniku tejto situácie nedochádza ani k zmene povinných ukazovateľov a ani k zmene ich počtu na úrovni žiadostí o NFP. Názvy ukazovateľov sú nemenné a vo verejnej časti ITMS je všetky ukazovatele možné vyhľadať podľa ich názvu.

 


Oznam o úprave vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP
 
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom a prijímateľom v rámci ROP, že v súlade s časťou 4.2.1, článkom 61 Systému riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 (verzia 3.0) uskutočnil úpravu vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP. Cieľom úpravy bolo odstrániť formálne nedostatky v texte vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP. S účinnosťou od 10. 08. 2009 bude Riadiaci orgán pre ROP s prijímateľmi uzatvárať zmluvy o poskytnutí NFP výlučne podľa upraveného vzoru Zmluvy, ktorý bude prílohou každej nasledujúcej vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP.
 

Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorené pred dátumom 10. 08. 2009 nebudú uvedenou zmenou vzoru zmluvy dotknuté, t.j. zostávajú platné a účinné.

Nový vzor Zmluvy o poskytnutí NFP - august 2009.zip

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky