Dôležitý oznam pre prijímateľov v súvislosti s plnením povinností informovania a publicity

Dátum: 8. 7. 2011

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre ROP vyzýva prijímateľov v rámci ROP na dôkladné plnenie povinností informovania a publicity v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu ROP.

Manuál pre informovanie a publicitu ROP je prílohou Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, ktorá je dostupná na webovej stránke www.ropka.sk v časti dokumenty na stiahnutie.

Dominantnú časť intervencií ROP predstavujú investičné aktivity stavebno-technického charakteru, kde je publicita zabezpečovaná prostredníctvom veľkoplošnej reklamnej tabule, informačnej tabule, resp. pamätnej dosky. Je však potrebné zdôrazniť, že povinnosť zabezpečenia informovania a publicity sa týka aj obstarania vybavenia, majetku a materiálu (napr. IKT vybavenie a iné interiérové vybavenie). Pri plnení povinností informovania a publicity prijímateľ postupuje v súlade s príslušnými časťami Manuálu pre informovanie a publicitu ROP. Je dobrou praxou, ak prijímateľ informuje o realizácii projektov podporenych z fondov EÚ aj na svojej internetovej stránke, kde môže napr. zriadiť sekciu o podporenom projekte z ROP.

V prípade neinvestičných projektov (napr. v rámci opatrení 3.2b ROP a 4.1d ROP) sa povinnosti informovania a publicity vzťahujú najmä na obstaranie dokumentov a propagačných predmetov, organizovanie informačných aktivít a konferencií, prípravu internetových stránok a pod. Ak je súčasťou projektu vytvorenie, aktualizácia a pod. internetovej stránky alebo jej časti, prijímateľ je povinný postupovať podľa Manuálu pre informovanie a publicitu, časť Pokyny pre internetové stránky.

Plnenie povinností informovania a publicity prijímateľom je predmetom kontrol na mieste. Informovanosť širokej verejnosti a publicita vo vzťahu k úspešne realizovaným projektom je kľúčovým prvkom propagácie pridanej hodnoty investícií spolufinancovaných z fondov Európskej únie.
 

 

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky