Dôležité oznamy Riadiaceho orgánu pre ROP v súvislosti s kontrolou procesu verejného obstarávania

Dátum: 4. 2. 2011

Riadiaci orgán pre ROP uverejnil 2 dôležité oznamy v súvislosti s kontrolou procesu verejného obstarávania.

 

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 vydaný Centrálnym koordinačným orgánom, ktorým je Ministerstvo dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja SR, v časti 4.2.3 ukladá riadiacim orgánom povinnosť kontrolovať, či v rámci verejného obstarávania realizovaného prijímateľom nedošlo k porušeniu postupov a princípov verejného obstarávania. Riadiace orgány sú okrem iného povinné zameriavať sa na kontrolu pravidiel uplatnenia kritérií a postupov hodnotenia ponúk a dodržania postupov hodnotenia splnenia podmienok účasti, výberu uchádzačov a vyhodnotenia ponúk zo strany prijímateľa. Jedným zo zmluvne zakotvených spôsobov kontroly uvedených pravidiel a postupov je účasť poskytovateľa na procese verejného obstarávania v pozícii nehlasujúceho člena komisie na vyhodnotenie ponúk.

 

Riadiaci orgán pre ROP zároveň upozorňuje prijímateľov z verejného sektora (obce, samosprávne kraje, orgány štátnej správy, a ich podriadené subjekty), že v súvislosti s kontrolou procesu verejného obstarávania je nevyhnutné Riadiacemu orgánu pre ROP resp. príslušnému Sprostredkovateľskému orgánu pre ROP oznámiť dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy/dodatku medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom bezodkladne po povinnom zverejnení v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Prijímateľ uvedenú informáciu oznámi poskytovateľovi po vykonaní kontroly návrhu zmluvy/dodatku medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom, a to zároveň so zaslaním podpísanej zmluvy/dodatku medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom.

 

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky